UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 46044|回复: 40

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑 0 i* T7 [. |% h, u7 M, a
" }% g" d7 G# G9 Z& N8 i) T/ E! g
Austin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。
% w$ t: H9 b/ A$ E5 O  B这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。: l, U3 E1 M4 z) w9 B3 G; {" P
分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。
+ e, x2 m6 {2 y& Z: v. }[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。8 _6 X6 ~$ ~# V1 ]7 z

2 }+ I% l8 R+ H8 A5 o8 V* QAustin名胜
- g! Z& ~* {% w( t. S# o# f$ W  F. k) ~& b2 ~) S- p
Capitol tour
# q( \( e1 w; i5 ?3 t9 m capitol.jpg (网络图片)
. D( K. f3 M- o4 a6 L5 n. E6 c% ?
1 G4 H) }$ h  k* Z" v) M& I1 i2 f7 ?
看蝙蝠7 W1 [" Q$ e2 s) P
bats.jpg (网络图片)
5 x' U  ]7 ^  x) m9 ?4 D/ C- _1 q  c: n' u# |- M: K
360桥
+ a$ M8 U* x3 ^ 360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)
+ J0 ~5 }& z& [! l0 k. s[Geeandy原作]
) Z) F( ~+ h* J! K[大蜜蜂作品]6 y- u, Q- e, r& K  @9 ~! p4 b
" I4 t/ L8 B" i8 H( `! Q
(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)
) y0 f" l9 m( X  a( F
  ^$ s4 n% B9 o7 u+ O$ U8 t- @: J% P4 Y$ L6 F  E; |6 w
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑 # J; J4 F. i+ t  i( W; n, Q* C* S, J

& {# N% Z9 |# U$ h3 s. I* u* Q+ fLive Music;Keep Austin Weird; m1 o6 ^8 G4 W2 W
2 h" H3 p: L' L/ n
6th Street
! ?* S4 U& \! v  X) q% P9 F 6th street.jpg
, q% x1 S" \! V5 z  a6 h* P4 Y" x
  r$ J- J! k. m, r: E* fTexas Rockfest [E]-Mar.6 a: X' U# q. g
rockfest.jpg
" \# A3 k; x( r/ D' Q/ v: f% d% Y6 A, P1 V: @
SXSW [E]-Mar., M0 [4 j& V3 b2 e$ B
SXSW.jpg % d2 t& g: t  Y+ Z. b
7 e$ U4 z1 U" Q# U) p
Fusebox Festival [E]-Apr.- _1 g1 Q, k/ g) p1 _( M( c
fusebox.jpg $ a5 L7 _- S4 }7 ~& ~

% z$ j! p" l; T& TOld Settler's Music Festival [E]-Apr.1 |0 I0 F: z0 r7 ]. B: f- m" Z
old settlers.jpg 1 r3 s$ }' a6 ^. N( m

. P' C! d1 \7 @$ o, VAustin Reggae Festival [E]-Apr.
/ B$ q7 k! j; e9 O7 P) \ Reggae Fest.jpg
# [5 k; j: z! G2 H7 ]' c: U
8 T8 q3 `- B1 jUrban Music Festival [E]-Apr.9 u% L1 [. P" C  x: H/ B4 K3 @& B( x
Urban Music Festival .jpg
& w) M/ {8 D& E. X# @  |, `/ z4 S. _3 D/ o$ @& V8 d1 f
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.7 y# c0 b, W6 x( @
Lonestar Rod.jpg ; |/ e/ R. N: t# R( i: k
2 a1 U- l! M/ q/ z
Pecan Street Festival [E]-May! N% t- `6 u8 U8 }
pecan street fest.jpg
8 F# d* a* w/ B! U& H; [) y% S& N/ L1 U6 s$ @: E/ _
Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.4 b6 i* n& P) R8 r' j/ g
blue on the green.jpg ' j# W+ v+ h' e  o
2011照片
5 H/ A7 |4 S$ z
% a: q' u3 Y; [) C* K6 GACL [E]-Sep.3 m2 l9 A! {$ G& O5 ^6 J
ACL.jpg
3 q# s: m- m/ W' J+ G) ~" f$ l3 P' L: M$ a, t; P  W6 @' a" J
" s* K' g3 E- t! m5 c8 O$ X: _

+ s7 v4 E. t7 ?& z* H8 F6 d; l; k' }+ C" P" J8 [" I
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑
( }' o' J8 P; A/ r9 Y0 q% \, ~# Q/ A- \7 i/ E1 }
Nature and outdoor7 i$ T) X, K# s: ^  k

& j& I/ Z! n6 ?, ?0 UMt Bonnell
( F- O% D. Y& b. G7 e mt bonnell.jpg
% L" v- A6 D- J" {7 T1 @, {
* ]& M! B$ w# t' x( i* H, Rauditorium shores
. J5 ~6 v4 |2 N9 p, S A Shore.jpg

( ]  v6 ]# `1 W7 K  D" Y: K" l" L* A. ?+ p1 ?% B. ^
Barton Spring Pool7 K  L" x! _' `& }  K9 b8 I
bartonsprings.jpg - U+ f4 Z' M8 \7 {$ _6 p5 O

+ a; U$ u3 S* a/ \7 h6 PBarton Creek Greenbelt
$ G  s' @  _7 A! W- Z* V% u1 m( @: a Barton Green Belt.jpg
9 d# U9 H" Q6 h, \+ y& a, r
2 p/ u3 ~5 ^0 \* _  O0 }Wild Basin Wilderness Preserve' ]4 _( {2 U1 D4 y7 e. I! `
wild basin preserve.jpg
6 \1 P, B; p3 b( ]4 Q1 B

1 H' i' A, j9 x, @5 N. tHamilton Pool2 m3 u" a% R, l9 N% u
Hampton Pool.jpg
1 e6 A, E' R0 _: Z+ h+ U7 \9 h1 B7 K" W3 B. Y6 m2 v6 p, V) V
Zilker Park
( I1 Q0 n1 X* f: A Zilker Park.jpg , ?) d, W/ w0 b1 I! d, _4 p

( ?9 k& H  Q9 L$ N& S' Y( }Lady Bird Lake Trail
; `( Y% Z# R% @1 s& E9 Z, S. T6 K Lake trail.jpg
9 u) |: A4 P7 e& V1 |" q
7 V) W; J0 Q8 j1 Z5 ELady Bird Johnson Wildflower Center
  f/ U0 s' V1 [) I& B. r wild flower center.jpg

/ F- i2 Y0 c: S4 E: i- j
  F$ H) W/ b$ n) z' }Boat Tour on the river* h0 L6 G6 a) T
boat tour.jpg
% b* y$ }' X" u6 M- l) ]1 _

: j( w! t# }2 B. M: h5 ]Austin Steam Train
8 S; V4 @9 q/ g) i Steam Train.jpg + o4 _+ n2 o& ~- d: p

  N: Z5 ~8 _) M8 s+ f4 f9 @. LMozart Café
. L+ |/ n$ s% L2 K6 D Mozart.jpg
* K/ @1 X* m2 x4 ?- _
* U  e/ X/ i  T5 D8 GOasis
% H& d' e: x7 k$ V, G+ b9 { oasis.jpg
- D. m3 ]$ A) L' s/ H& }2 B8 x! E! {- @3 Q3 u
3M Marathon [E]-Jan.
% @% u/ }: p$ s/ B/ p; }* _! ~' g9 N! k( b7 X+ _
Austin Marathon [E]-Feb.1 O* h3 B$ b5 o# r
Austin Marathon.jpg
6 d3 z6 [( m3 B$ u( J0 {$ A3 I6 V8 N8 O7 a
Kite Festival [E]-Mar." w2 r: n" R( m6 {- n
kite Fest.jpg
6 R' K# w4 k# ]2 l% U# D9 C* ]7 u# k4 k# h* k9 }5 t! Q
Capitol 10k [E]-Mar.
, H0 m' _. @6 L% H% l9 y2 p capitol 10k.jpg ! z7 g* g( f! u3 q6 D7 K( j

# r8 ?; W6 ]) A3 n% H8 F3 REarth Hour [E]-Mar.& D9 {% s* L/ S# C. }
earth hour.jpg , f2 g! S/ z0 h8 u. o4 d1 Y7 ?5 o
) Q  Z% D7 q, Q: C
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar.
+ d) N+ }$ ~; Y( N; z/ V2 u zilker garden.jpg
" u0 O/ Y+ T" v" z+ _2 s6 H! G% n; I( Y7 G
Yoga in the Park [E]-Apr.2 e9 m! t7 V5 {1 W4 s) z6 J
yoga in the park.jpg / p9 t* j  m& M0 K/ N& Z4 q: J1 q
' U/ O* X0 v/ M, T
Colorado River Ramble[E]-Apr.
4 {2 N, m; g- J& @0 J2 k) A Colorado River Ramble.jpg ! l, ?% Y* t# k- p! k( @% y6 s" n
7 u  ]$ d5 L9 H5 a! O
Gardens on Tour[E]-May.
, h6 b  j. d8 }* ?0 f garden on tour.jpg $ F, \3 R  F- M8 y* a3 M

0 }0 `7 l2 s4 g3 jCapitol 2k Swim [E]-May.% B) K7 x' F8 f2 M* d
capitol 2k.jpg : e. h- _$ ]+ U* e: G7 [

+ p2 G8 O  w2 R8 t/ s* m1 U9 q8 X* _# S8 F4 h1 e

7 f& i) W  b9 E+ m1 g, k* {- i/ T9 q% i
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑 8 b$ |& ^7 E5 J: i. H
# ~  S. j9 y9 G* k) g) p' k
体验娱乐1 k5 U: D; y, X& k7 _/ H. T# X
6 v0 h5 e7 G& Q' Y# Y- }3 H/ x
UT Football Game
# {; U3 X! _9 j5 x) I FootballGame.jpg
4 q4 v' D- t" A1 ?8 N" o: x
+ ?: e8 D" P$ H5 mMainEvent4 V$ p2 }/ i/ ^$ H$ l

% g2 y; Q. S- N$ M8 M" x# n8 PSkydiving
; V7 k5 n. i/ O: S. d; I7 U skydiving.jpg
6 [* m! d$ w: A% Q[Captain原作]
. k6 Y, {$ k2 @; B8 O* k  _
2 |, R, D1 [. D; ISightseeing over Downtown Austin  ]: w" i3 ~7 D6 ~' `
over downtown.jpg 4 j! M0 M' D" s( j  H
[Captain原作]
7 S/ K# T# \4 N5 w7 C$ y
. l# g: H/ y8 h7 bDiscovery Flight
0 w2 T$ M0 L7 \. v
  |  i1 ~' |' Z6 QHot air balloon1 C9 E* F" @* F. D; n, G0 j! s( e
ballon.jpg
% K5 L8 t# Q% S  J3 L2 [" UAustin Aeronauts Hot Air Balloons
& a' v7 ], V# Z! \  _1 e+ m: UAustin Hot Air Balloons( T. J1 m; c4 R+ r$ z1 ?
A Better Way To Fly0 b; w) p4 H: i- M
  P$ [' W( f# W; x0 `- w" o
Gun Shooting, J3 q  d/ b  G% Q/ v! z
; R. y, @% E7 o2 _
Archery
1 u! F! ?# C7 L! z: T& V4 V% b6 c2 a, W% r5 E( A3 @
Ice-Skating
- P, Z* B  B7 _7 o1 F- J
2 o- X/ p- t/ RWater Sport
/ |2 c: Z; O" ~2 c. l; A; T% P" G( F. v6 z
Rock Climbing) D" e8 c1 v7 j
/ q/ i( f4 k# a2 ?# I: f
Golf
! e* K) r$ y9 l- f
8 f- S  e% D# S0 R% _! h# p
Horse Racing & Horse Show$ c, ~9 K3 y& ~/ o0 Z% e) I

. N% T$ P  r2 r0 I7 a. QHorseback Riding) z* d+ |# q# t. ^( m8 f
horseback riding.gif : l6 S* d" q, Q( O. H/ P
[More]# K/ b* t' z% |6 f

/ W% q2 J" \% ]% NRodeo [E]-Mar.
' \, K4 F$ Q3 u" |& e/ j( R) L- G5 V: H0 H8 s& M, O- v# @9 Q
Wiener Dog Races [E]-Apr.
' S% ~1 v# j! q$ _$ y* i' [
3 i  x. w) x" G- p' M2 d3 z. WMighty Dog Walk [E]-Apr.- r* H& @% `! K9 T3 W7 p; q( ]( C

* {" ~/ R# o- G7 y( zAir Show [E]-Apr.* v' `  W, H7 s5 N3 D

1 o5 h) y: Z& Y/ |: \Austin Ice Bats hockey game: M& ]% x/ f6 f: c# b+ ^- B
hockey.jpg
( x2 o; K, x2 u% x" Z& j

, ^5 G9 }' C) c' f! R8 vBook People (B&N, Bookwoman, half Price Books)
* F8 w2 l* A( ~. e5 b1 Y3 U  g/ k8 }" H
Book Festival [E]-Oct.6 L; Y. t  ~3 M# |( [9 t4 x1 p
% I- Z5 M6 U+ z9 P1 x1 y
UT Informal Class
! f% v' q* G7 ?8 @7 J
3 D7 ~$ R- Z1 O: F" O! ]Meet up Group
- ^# G! }$ R# [% G1 K" H: k  Y7 ?& Q3 J

: ^3 I$ r# ~: A6 r+ V4 C  G4 I' C+ o
8 c1 O2 |2 ]  O6 ^6 x& R  b

/ _- E* _) m* w1 I
9 a8 v  v. u% H1 }( J# [  y1 m& _7 O# v# S5 P

2 q4 p9 i/ L; A+ P( I
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑
1 s! W, y9 F, `+ T* F  J- n: A2 U/ P0 T' P1 t0 g
历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈
2 z+ D& Z/ N6 z6 v7 f' x- B) |8 D* S- v# D, z
Ballet Under the Star [E] Jun.. C, P% n4 t! h2 w5 ~3 \

" U. n* c7 _0 R4 x2012 Ballett under the Star照片
, v& N! A6 P" g. j$ `& W4 E: \- j& e( I
Austin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.2 B5 A; U4 r2 Q# b
0 s6 ~9 t3 h% E; q+ u. x, K

9 B7 K, R* |: B8 Q' G# q/ `
; W; I- z. u( M( e7 YZilker Pops Concerts_[E] Jun.
  T6 Q6 X* N8 D& v1 u5 I  J5 i7 X$ ^  d/ w( N! D
0 a+ z) K0 g  f1 w/ \6 e; D

9 H" q& p. S5 i4 h% Z3 }1 q3 [- E
: {. ]0 _* X8 n4 D1 c

点评

微 信 办 文 凭:Diploma01  发表于 2018-7-16 19:06
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑 # T0 r  Y, N; H, Y
/ ~) L8 O& a1 T. X( [3 d
Restaurant 和吃有关的部分8 n& e3 t% U) f/ Z

  K) [' G7 \5 d* N% }* JAmy's Ice-cream
$ E  _7 Q# c1 ?* z9 Z
3 U: ~/ e- p$ G* J: v8 ^8 y* yWhole Foods8 r7 H( p- I! {9 Q" W4 g; L

" _" F0 K& u3 Z7 T: r9 FPerry's (Friday)
5 }! |5 t% r, @; `' D5 n$ T8 M6 u$ I  x' P
Texas BBQ. U& S; B, J! r& |
  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)$ a/ J/ q1 ^! C9 F8 G. b+ `1 V/ R
% f( V3 M0 D1 ~, i0 t  a( O0 Z
Roadhouse
) M% o( S1 F  R- l5 `& T  w8 }& I( M: W
Winery Tour5 Y, c9 u  f7 ~+ ?: N; Y: v+ i( B  V1 b
1 o7 I5 j" \* t+ v: b& l0 ?
蛋糕比赛 [E]-Feb.6 ^' l8 @6 J- t6 `# P
# ?* a# `! y+ c
Texas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.8 m  w& H) N) O( G- C1 \

7 M. p' M1 M' p0 O: }& q, z5 R路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.& J  r* I! L: U& T8 o7 s3 u" j" G
crawfish.jpg
! [2 b% k& {0 B5 T5 n) T5 M( E: ?" t2 I+ o1 _' L( Z" ~- ~, l& K5 K. Z
Austin Wine & Music Festival [E]-May
& f& r0 w8 s! l+ n6 [$ D( j+ t" h7 M8 W' r+ T
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑 . p! p3 [7 f( H/ @2 A. g
3 x2 e9 I: ^/ H
Shopping
/ g2 v( j7 H: H" c5 C+ f- v* i7 k, X( {! T: K9 D
Domain
$ T$ O' ^  m9 \6 _5 _0 W' w
7 p( d" P3 [2 ~1 e9 u6 ^' A2nd Street
- r7 Q" y8 _! U$ J2 B6 ~, x& h; g( U+ |+ c, B- `# V' U
San Marcos Mall
) H. v' v+ h) T  f# Z/ t5 r. |
/ p2 P. E/ u1 G6 N. e' F& cSoCo (First Thursday Every Month)1 C4 H8 t* ]( P) x8 O: g& {
5 T3 @- l) s9 r# s' ~! K

2 @% M5 k* s+ e1 {* y
- T. _4 J( x7 I(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)2 [) l% q3 y# F% K+ \
3 v. l1 b2 F/ c9 ~, X/ V- ]0 D
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑
+ y, K2 A1 Z( H6 K* N5 W- e0 B1 \/ v8 O9 I" p
各国节日庆典* C2 l8 V, I4 f$ _( F1 h2 H9 O: ^
( P5 r0 a2 b! r6 |& \4 W! C- K* |
Chinese New Year [E]-Feb.  |1 P8 t7 {& T" M

5 B. {. e* z  w( B6 ^7 e% f' i; |! b9 @, C8 C( O  w% O
Brazilian carnaval [E]-Feb
: ^8 ]- H( G2 v# O ! V" Y" Y. k2 w$ V

) p. [; z7 c1 }( _, o% LSt Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.# h0 @& K& m2 {; T' w) Y) p
9 r) L) D- N4 |5 k
1 \6 ?  S' W4 K. a
Dragon Boat Festival [E]-Apr.9 B! _9 H) L/ R' A2 d- a  L
+ Y; `. F6 M8 C/ c
[Dragon Boat Festival 2010] ) l' Y' X4 C6 i" ?2 [3 z7 `0 v% @
[Dragon Boat Festival 2011]" M0 r8 S2 F6 U+ W

  \1 B6 d/ [2 X5 c9 ^3 j* k& ZEaster [E]-Apr.+ D1 a+ u( {% g2 m" w
: Z, L, \/ |6 O

+ t5 l8 `5 N0 m2 m! Q# o' FCinco de Mayo [E]-May2 D& r& f, B0 u, v" R

Zhuzhou

Zhuzhou
+ A# k- Q6 E# @- [7 Q/ Z& Z
! k( f: c' a, ^. O' Y
UT Commencement [E]-May, [: D& N9 T7 C1 F" ~
      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!9 h7 m$ @3 i- j% s& k

Zhuzhou

Zhuzhou

& N# h' N* I* |( ][UT Commencement 2010]( R% L- K9 q, A! r8 I$ [) l9 z$ K
[UT Commencement 2011]/ n5 O% H- u8 e' U! j
[UT Commencement 2012]
6 n7 T( M2 r, _0 X! D9 Y
2 q; ]: H9 J6 {Independence Day [E]-July/ Q( s% N! a4 O1 Z+ u% y

; C  z7 U8 Q% y: v7 g[Coyote作品]
: Z3 Y4 O: O( z[大蜜蜂作品]
0 z2 g0 {2 r. J9 t) ?  ]
5 x1 |& P5 m6 q' `  p# u1 M( }Gone To Texas [E]-Aug.
. ?  \, U# Z$ D* i# [6 i

Zhuzhou

Zhuzhou
3 c0 c% u; f) I
2010 Gone2Texas6 A" L8 O8 |/ s* K: O
2011 Gone2Texas
) L7 G- q" ~9 ~- _( P6 @  l! a; q& l
- o. I6 u6 n" m, ]9 vHalloween [E]-Oct.8 V  M6 i' \5 b$ |# m: ?
; _$ D! `- b1 ]& R; Y
[Coyote作品] (2010)1 ]4 \$ O$ c* v# `
[Captain作品] (2010)
- X5 F# N2 q+ c& L; u" O! V% v. D0 j+ b( d7 j, E! S
Christmas Chorus [E]-Dec.
8 @4 d% g" A4 y5 m8 ?

Zhuzhou

Zhuzhou
7 J: w7 J: \% r6 c6 U3 l

  q/ V1 `5 ?' \* h" o$ x* [Living Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.
3 t: j# e: d4 g  b+ y
+ a7 \/ [/ P0 ^New Year Eve [E]-Dec.8 H1 O6 o/ [3 H
. Y/ |3 |4 U  u5 {3 I* u
. ]  [2 H" k) h' K% ?) ]! M: M
) `( r* K, f. M3 I/ W4 L
# ^6 I$ M: u+ J

$ D" x* v0 j* c  ~- ?3 _
% U5 `1 s& |- H8 ]7 }7 Q' q# a3 e; ~# S

& o& J6 {8 m0 P# u! q& Y! O5 S, f/ m
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2019-3-22 08:51 , Processed in 0.114160 second(s), 16 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表