UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 37920|回复: 26

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑
% j; t% {4 d5 T1 ^6 t  m' a4 Y5 b, W- v
8 h$ Y# t$ |( m* c4 H0 ?Austin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。. Q0 U& J, s4 v
这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。* @$ K9 m$ n5 K' p# d( a
分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。4 T9 Y" W( l8 }
[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。
9 @4 Z" X& f5 b0 D* e0 N$ ?6 z" Y' ^
Austin名胜
3 _- v3 u( q9 t$ f! U, f; \  ?. G0 {6 a8 o( _
Capitol tour
& v- j2 K+ t! A, \+ j* s capitol.jpg (网络图片)
- \, ^+ ]) Z0 q* H
: A( a* ?: f% I% k3 J- K6 c* O/ _+ `% h$ C
看蝙蝠9 N/ R/ [! X3 I- l, J0 m
bats.jpg (网络图片)
1 E3 K/ q2 e+ E" |- \) L7 G" V4 Q3 W% e3 g! D, B1 i
360桥& q$ a0 y1 c* a) l" y3 K
360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)
% G( M( X# p3 G0 ^2 k8 L[Geeandy原作]
2 G9 S7 x8 e2 E  x# n3 B, p9 ^[大蜜蜂作品]
9 I3 M) f2 j6 Q& y
+ O; [; V# V; r  M$ J$ s. Q(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)# w1 t8 N5 e- _) w% _- B. D
- z) D+ c2 B  r4 W4 Z: q

; e* k  j0 K) i
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑
. h6 d+ G1 M& d/ ~5 Z% u0 Z( Y  s, j3 ?' V, l
Live Music;Keep Austin Weird
/ C' z3 ?1 n! ~3 H) v/ |4 i. }( g
6th Street
& I0 K8 E0 I) @3 T- X& w) ~ 6th street.jpg
) a, ~! v8 S& f7 C
- n- _. u5 `5 O: O" U; F% |1 x7 oTexas Rockfest [E]-Mar.( t; V5 M: h( i  c& r- E$ T7 q
rockfest.jpg
, h4 n0 y  J, p8 U
3 Y$ V, c5 ~3 Q2 QSXSW [E]-Mar.
) f' {7 k: k1 o) c SXSW.jpg
9 L8 u- D5 O/ H& r4 Y# q
. l- _" K! {8 ]+ x9 G3 v# UFusebox Festival [E]-Apr.# v8 ]% a8 j6 I- ?+ X
fusebox.jpg
3 G, c1 ~  ]8 p" V& Q9 }$ I: c( D& l" X; p; o7 w; W" J% T; F' c
Old Settler's Music Festival [E]-Apr.
$ A# }, i( p6 v5 t. r, o old settlers.jpg
5 r8 `0 {9 v8 Q
8 [) W+ W3 G+ ~, ]Austin Reggae Festival [E]-Apr.
7 Z1 f) {* x6 G3 f Reggae Fest.jpg
! p( [) G8 D+ b$ e4 Y; G8 F  E) \! r* c' h  B& {, s
Urban Music Festival [E]-Apr.( `$ e  Y& o& W2 B- c
Urban Music Festival .jpg
/ t) [# ^: \: U/ H3 F) u# f2 o! C7 e# ?5 T% N9 a' F0 ^* Q! ]
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.2 R8 ~9 J; P9 j9 k
Lonestar Rod.jpg
/ t* |- c8 f1 ]. S) J  X2 V- ?  h, M( G# b2 i
Pecan Street Festival [E]-May
5 I7 Z) a8 l) H' N% r pecan street fest.jpg 9 B3 a6 C7 [9 Y4 W& P8 c

$ P! @1 E- @. u& CBlue on the Green [E]-Jun.--Aug.
6 M! [$ h* M6 p% p0 @+ E blue on the green.jpg 6 D5 `* N% O% O/ Z/ Y( f! v
2011照片
0 R" \! }9 \: s, e; ^+ x( i* Q% D( ]4 O
. z  x+ ^  D: Y. m$ nACL [E]-Sep.0 `8 Z5 K+ ]* ^* t
ACL.jpg
9 ^; ^# c7 D. X5 s& A
1 Z; X0 T9 t: b$ ^( h% Y6 p% k; l2 b7 U' v. c& F" y
0 e7 V, A$ e5 X. S0 ?1 G

' c" z% j( C4 @; k2 N: b
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑
# D: \+ C7 m6 f% L; o& h# h+ R% q) d. N8 W9 ]
Nature and outdoor
- p$ X# p/ b. Q0 i
/ Z; I. g/ e" \  a1 wMt Bonnell* w( V: e" c7 m% g4 g0 q
mt bonnell.jpg
( p1 x( ?- {# c, p* W$ g( Q
. z* v' M1 E2 x8 L1 U& d: n9 _; h5 Eauditorium shores
1 X2 E1 o+ o; n3 C( Z9 O A Shore.jpg
' o8 H& @4 L6 F
$ Z$ ^+ V+ @9 A! e" k/ `  K
Barton Spring Pool" U5 J9 M7 ]2 I: e; z; E
bartonsprings.jpg
  `9 M' C! b7 y1 d0 c. m7 E, X1 Z" D% K- T9 Y: y; H# [+ M
Barton Creek Greenbelt
1 C& O' j, g$ V Barton Green Belt.jpg 1 L: W8 p; m0 h; U
5 B) t3 t# K; W6 T% W  R) `
Wild Basin Wilderness Preserve
& F, q  f+ z" | wild basin preserve.jpg - b( [/ x1 b+ G: K  U$ Q0 ^

9 H( R2 l4 d! DHamilton Pool
# @* m" ]  _2 N9 z: O2 B2 w7 N* m Hampton Pool.jpg
/ z' ~$ H1 x2 H) a6 M3 w9 q# y6 P6 i0 A  ?$ v
Zilker Park$ J1 Z6 _! [: G* c' J. P
Zilker Park.jpg # p) {9 e+ e3 m+ j0 i
+ r4 G2 U- ~5 H" J
Lady Bird Lake Trail
( y2 @. o3 @+ w3 f/ c6 O Lake trail.jpg
: J/ a( X% i% l
% B: j: j/ g/ ~. n5 W7 t/ }Lady Bird Johnson Wildflower Center6 v. s+ P5 G( d5 F- Q% O& X
wild flower center.jpg

, p: [7 n* u. i8 _! h3 [+ y+ u& ?; Q+ i% s1 m1 E
Boat Tour on the river
) Y6 }4 }. h8 i* [) I, ~ boat tour.jpg
, r- B; q5 I" E$ j8 j
; F2 T2 h) P; Q
Austin Steam Train
% r' C! ^  Q6 ]7 E, o, k+ Z Steam Train.jpg 8 z, {( h# N# `& I% n
. u9 k0 O9 c) C( k. e
Mozart Café. l) a' @! e* b' k/ y
Mozart.jpg
: h& N1 K! j7 S" x) j1 g& r$ u0 G" `# F( |" Z
Oasis
$ T* @9 m4 S! R) D& e oasis.jpg - `2 N; ~0 o* C& L/ D* Q3 |. p
. @8 v1 |! J. k
3M Marathon [E]-Jan." e$ w7 l7 r9 X& C4 f4 Q+ C( m+ Y

) v! \4 Y( v# x7 i/ h, u$ uAustin Marathon [E]-Feb.6 [2 M- t' {; i: W# H, ~& l" F
Austin Marathon.jpg
8 k9 C( l. k3 ^+ A. V* ?
0 V) M" a2 n6 {6 Q- J1 VKite Festival [E]-Mar.3 L' t5 N- x# Y3 V6 g# b7 |5 m- e5 B
kite Fest.jpg 3 ?7 ]5 {7 N5 v& P, P  r
6 F0 h0 g0 q! o& O, o* W
Capitol 10k [E]-Mar.
6 k% Y' @5 C; F; C capitol 10k.jpg   j' o- O. T: C  U

/ Z5 A; B% ]* y- ?" vEarth Hour [E]-Mar.
* e1 h8 I$ g& g5 o4 w* c1 O, m3 k$ {5 B earth hour.jpg & R8 O3 z" |: R" x# r
: j2 G( v! ^- y+ g5 k
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar.) g+ N' {: E/ _5 H. L/ T
zilker garden.jpg
- @* w* J+ Y5 v6 \- I- N) L' _! x6 H: X- K% `$ ^  C& F
Yoga in the Park [E]-Apr.0 u7 ]# z2 p% U2 ?7 I
yoga in the park.jpg
% @2 M% }8 R: o, W- u3 g( A* L5 E  ]2 W) t
Colorado River Ramble[E]-Apr.
# X2 [' O9 u0 L) J4 ], C Colorado River Ramble.jpg 2 b# ?; _! [8 M6 a- {/ b
; @* I% R' H/ L( I; c; n
Gardens on Tour[E]-May.) c/ s1 H( q# m$ v
garden on tour.jpg
% t7 d; x* I! P5 ~) X) }
5 t$ t% }' e' H( s5 J' NCapitol 2k Swim [E]-May.
7 w: f0 R+ N" Q! e6 h# ^( V: k capitol 2k.jpg + r/ R9 F# l/ [5 }$ t6 x3 Q: @

* W% j- M# ~6 E% U) K4 `+ U9 J, S
, s% `) N* r. H- O' f6 E1 @5 X$ @0 P3 \) \
$ X4 e$ B- M, g3 L
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑 $ Y3 M9 A$ v$ ~5 |' y# p

/ N% a2 j) W$ f3 n; G体验娱乐
/ g/ M6 N' p9 W: T7 n$ L% f4 a. o! |  P6 y4 X* X6 [/ ^( c4 P+ ]" W
UT Football Game
( t2 e4 Y* ]  B+ h9 T2 F$ [3 g& M FootballGame.jpg
8 t9 H( d, \/ D/ i' E; ]9 ]( L, u: I1 N+ s0 \. {
MainEvent7 b6 @6 B) z  F  v& c# Y
6 x5 S4 P& k2 P0 V" o
Skydiving8 V0 e. l! I8 y1 G# u1 q
skydiving.jpg # ~7 F; b( M) q$ r, _( x' P
[Captain原作], J# u# g' E6 K
3 }& J3 T5 F5 {8 x. G' U, P2 S
Sightseeing over Downtown Austin
9 j* s& w0 Y5 f6 I. U# N" Q over downtown.jpg " Q! U; j2 }& ^0 A, h* x, e9 k$ r
[Captain原作]
$ @0 g& h3 b* E- L& H
3 J# c0 M7 Y1 i  VDiscovery Flight
5 d" F) N$ Z4 }  B  ^* W* J. C2 D( f5 F! F/ Y# Y
Hot air balloon; u. K  @  F( U6 |
ballon.jpg / r# q/ e! e: m
Austin Aeronauts Hot Air Balloons9 _- }) P0 f0 z( y! A" _4 V) g
Austin Hot Air Balloons8 g! h4 ]. A4 P, h3 U
A Better Way To Fly" o9 `, N' [# D

0 w  {4 U" B( K  c0 F( SGun Shooting  T8 R' K  K/ H1 z$ a) L& ~

4 r0 Z* ^+ N. `# g; v1 @. aArchery
* l$ y5 V  w9 V9 r5 k; m% i- F" h8 t* E$ Y! i8 D/ f2 P
Ice-Skating& _0 U1 y' i# i! U7 R6 L! M
' o- B5 j; ?2 K
Water Sport
/ T! o- a4 }) y5 S6 q: r$ H) M' L9 ?: p4 v
Rock Climbing
8 X+ C+ A1 a: Q5 P8 _, \) ]! q  e
Golf8 }, U1 r; b7 I! C. x
* D; P# e$ A7 P6 o
Horse Racing & Horse Show( M! n1 V1 `! b+ a3 z
- `' k% W6 ^4 O
Horseback Riding
) B; B% C% q- f9 u% ^ horseback riding.gif 4 ~. d2 O- ^. d9 Q# l1 e3 E6 O
[More]/ X3 K/ ~( n4 \

' G( \$ n2 M/ j6 D' O& \+ rRodeo [E]-Mar.
- }5 R! M& N1 D' y: X: ^! h& ]& k1 t+ I
Wiener Dog Races [E]-Apr.
* m$ y* T# z) U# B2 @
0 }- U& S; T' CMighty Dog Walk [E]-Apr.
8 u( q6 N. \. r9 w+ d5 c4 b
9 @" n4 ~% u+ |9 X5 v/ r& U" uAir Show [E]-Apr.
. u" ~) f% T/ Y* V- b8 u3 b+ f# z* k6 d1 x) `
Austin Ice Bats hockey game& M( g" Q9 ~5 \$ f  `
hockey.jpg 2 W# r8 |, ^4 s* L; W

0 x' M9 ?/ R/ r$ ]Book People (B&N, Bookwoman, half Price Books)& C# T' j2 ?# D
$ w& t/ v, W0 C) a% C
Book Festival [E]-Oct.
8 J, H5 Y6 B+ N5 \
6 Y; d& R/ b- j# N9 y4 X: I7 X; l; YUT Informal Class  B. S$ I$ b4 {

6 r7 n/ Q) B. t: v# nMeet up Group
( {0 M, t. |4 S5 S1 F6 _' U4 q5 q+ q$ }6 w# Q0 I2 g
/ u3 J1 h* W3 X( j( e
+ {4 M) q/ d6 Z( }
5 R, X/ l. h# W! f6 ~5 i+ _- W
% }5 Z; g/ N0 v0 B. {! P
( {0 j% ?8 ~0 p" |! ~1 A
6 K/ S" s( I8 v) z* U
/ U3 M# G6 `# E8 P  C9 t0 v
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 6 V9 U+ M/ p1 w* l8 K6 `3 V1 Z2 J
) F! f* ~2 w6 T
历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈
4 `: r3 j# r% R8 E
5 m. E$ I) e$ I) Z  E- p7 Z; DBallet Under the Star [E] Jun.
: Z, R% |1 i* R
: _3 ?+ v5 b* {2012 Ballett under the Star照片2 G0 I& r2 l8 k) i7 @2 R

$ n3 w/ ]( }% Y: p0 eAustin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.5 |" m0 }; y) `8 j! K0 r- V- S+ N

  L5 G  D; J% m0 @3 S, F
+ x  q5 c: h+ s& p  @! I5 D
) f) F) F3 _# G- F% J6 X0 \Zilker Pops Concerts_[E] Jun.
9 l6 }* K7 X2 G. ?# W% w5 y* D- T6 p+ Z, V$ C& A3 x! v+ g
6 q0 r" J8 g, n' A. Y, l; Y- _
0 N  ^3 ]1 M# t5 Q# d! O- W
, F4 u: O8 |9 z( `/ ]
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
6 T! @+ G& ?2 Y% W6 n9 n" H
' ]( x7 ?& v( U9 Z% }4 V& L# `6 zRestaurant 和吃有关的部分! P: j! r( d8 `) K

! R7 A* s- Z& Z- y# r& @! Y9 aAmy's Ice-cream
4 }) R, J% L! x. e- [
7 R( R. s+ `# n6 tWhole Foods
9 M# p( i: J4 G  t' g# }1 y9 ~3 r! a, T# u/ ^. y' |
Perry's (Friday)
5 S6 D4 O. y1 O* G1 r0 C: m% ~5 w  Q6 b7 F
Texas BBQ
9 V- r, A% [+ X- w; x3 \! i  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)
1 I, O  E/ n* B+ ?' w, s1 C% D2 f& j+ ?& x
Roadhouse
: @7 C8 S' t, a3 ]8 ~8 j. [1 }9 t+ E
Winery Tour
) f1 N! G& d; [1 V' l8 H! x* a% E. g1 F. W+ j- i: _- r1 X- @
蛋糕比赛 [E]-Feb.
2 a: C3 d' [+ m" _- T! Q* @, P! ^* E7 z8 _
Texas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.& B/ H+ g4 t* o, t3 P0 R
+ ?* u7 A* _$ F/ i" B# ~* k
路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.4 ?/ s5 W/ d' y0 \6 b
crawfish.jpg 8 z: ]/ f4 X, `2 i7 R3 s

7 ~: b' b$ ?+ S4 k: V! a% WAustin Wine & Music Festival [E]-May1 B' t& L6 {* k5 z4 H% b+ T
. y6 G) F, A. ?/ ~& T; T' x8 ~
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑
, B/ j2 v* O% g7 p3 X& w6 x- }9 m6 |+ q" T
Shopping
: s  d) B5 S# `9 o0 {( L
+ _! m0 p. Q+ a+ _9 i( R8 l, g& ZDomain2 m5 J5 p3 ~# I1 W3 E+ P. Q* H

& n8 [" o5 I; l# c2nd Street( d4 `8 o. ~3 r, v

6 P' @' W: d3 p2 a& fSan Marcos Mall
0 I6 x! t1 d2 o! q
" [7 u6 C/ D, E0 _  S! W+ b6 PSoCo (First Thursday Every Month)
! R0 i8 T, v- b 2 ]- S$ O! w8 I9 @3 c
; O; s+ l/ Z$ Y/ c0 z

( [: f. ^+ z2 |$ s( G0 E(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................): N7 Y! w! |/ x" L4 e2 G

* ]4 v- c8 N: o! m, L* O) Z
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑
8 J: @, L- D& E+ p, e, s4 c1 K5 m/ l+ f& i, G) G
各国节日庆典  |. u( z& r: l8 W+ @* W, B7 C

/ j4 Y( f; h7 |2 l/ ?* B' NChinese New Year [E]-Feb.5 ~2 G; R6 `2 m" `  j
/ K5 V9 ?3 X$ B7 `
$ {; F# N4 d+ _
Brazilian carnaval [E]-Feb1 P" D1 }6 L1 P7 w7 h

  [7 b1 t4 V; ~0 J8 l6 x) q
1 A0 d+ ?1 C) t7 _+ ?. h1 PSt Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.6 I7 k6 T& b- ]" G. e6 T
0 N/ k, X  n" @( e7 f

! k9 Z: y- K" B9 s% F  xDragon Boat Festival [E]-Apr." ~: X& Z7 C! i9 ~4 u2 @) s8 U( m* v
9 J" I2 h* D9 Y8 w3 R
[Dragon Boat Festival 2010] ' E. ]- |3 g+ \! C# c) w( e
[Dragon Boat Festival 2011]- W: \8 {* ^8 Q2 M$ W, v6 [! [

" u' H/ o8 a9 fEaster [E]-Apr.7 q7 Z# K5 a# F; _% k; j& B
' v+ ~6 i0 L, t8 s. [# z  A! n

# \, {' X$ _. \/ Y9 q( Y& tCinco de Mayo [E]-May9 s; `& `* ~: P7 E# C

Zhuzhou

Zhuzhou

; |6 h; V. }7 l# T$ v4 h3 I% `3 _* M& Z, i2 F$ |5 {% b
UT Commencement [E]-May
; b- B6 r. A4 y% V2 R. C% o, N9 w      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!1 h! z* W' R6 n  l( Q9 @4 x8 H; h$ }

Zhuzhou

Zhuzhou

; @  W, l1 D# q4 ]( s- ~, B" i[UT Commencement 2010]
+ D8 V& v$ z3 z[UT Commencement 2011]- p; q- O! u# j% ^; w' e
[UT Commencement 2012]0 J' c" U9 L) P( A

2 K9 k$ }/ g" y$ z. RIndependence Day [E]-July
  H8 |& T1 H# X6 f. `" g' N
+ r9 n& u9 t& O7 I! {[Coyote作品]/ l0 g: K: L& ?9 B
[大蜜蜂作品]. ]3 b( o) }, ^( n) I
" W- b* }# ?: [/ _9 i7 s' z3 j; t
Gone To Texas [E]-Aug., R" [  \5 Q8 t6 E% V

Zhuzhou

Zhuzhou

9 ?7 N' U/ K* m5 z7 J( s' ~2010 Gone2Texas2 t0 h. ^2 m% R4 n! L: P0 i: `
2011 Gone2Texas% P6 q. E6 `" u2 I% y' Z* Z
1 j4 Z- V4 R* x
Halloween [E]-Oct.4 `1 a+ G6 K8 q7 @
& e( @; f4 y$ |! q8 T3 ~# F* b( E
[Coyote作品] (2010)9 q4 r2 L" e4 U  z8 J
[Captain作品] (2010)
4 P. b7 n7 `9 u& L
+ ]0 b  R$ c5 w5 H* u- DChristmas Chorus [E]-Dec.' u0 C  y* ^  e9 Q

Zhuzhou

Zhuzhou

, y; L* v7 B' g8 d6 f. r
& |  U8 G: r" e+ dLiving Chrstmas Tree Concert [E]-Dec." x* H$ K$ @+ P' o2 G7 x

7 n! n9 I6 B- p! a: ANew Year Eve [E]-Dec.! H# M- u7 D& R# Y! ^% I& w( [1 S

5 k4 U* I; x+ x  c; D$ S& }/ X8 {1 u( O) _1 C0 j( `

* c6 q# M# ?: z
4 M( H3 Q1 i' B) `6 c, j& w! r8 _. X* E5 a/ f$ E) }) [9 B* ^$ W

  b+ t; {8 D# \1 L* ]
0 r) A1 ?+ S# O( Q# `* x  V5 F
- X2 B6 g  a$ z6 X7 d% c& [" C0 Q9 U( H+ @, L3 W( F, V
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2017-7-21 14:39 , Processed in 0.067186 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表