UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 39784|回复: 26

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑
  R' k7 T+ D0 T' e7 ]9 B, L9 M$ E2 V4 |: F, U
Austin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。
- J9 X3 L" s- {2 t* b这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。
9 }9 h  @. _  G8 p分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。
7 g) q# B8 I/ L9 d! Q0 M[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。: I; i" a$ @* b; }: w

5 o2 n+ ]( ~- e0 k; ~Austin名胜5 z5 O- K# v) S; H* Q3 }; E

9 w! P1 b8 H. r! R9 N) ~Capitol tour
" P+ [& k4 u8 D capitol.jpg (网络图片)3 N2 ]$ N" _7 |, h4 c

+ O( L, l7 F7 d7 G) a" ^3 [5 g  V
看蝙蝠- m9 {: [9 \6 v1 N1 p' S" j2 ?& C( M+ g
bats.jpg (网络图片)# o! R; _' A! R
6 V; O# {* f7 X; d8 |" H" R
360桥; p' F8 p- f9 M
360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)* x" e' W+ }& O$ t1 s2 V2 H( X1 \% W
[Geeandy原作]
) r: `2 V; c; I; w, B5 @& b[大蜜蜂作品]
5 e. G' _# u5 q3 M# \$ ^& r6 J1 [9 n# P0 q% M1 s
(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)
# w+ P8 H# z* b3 U, p. E
+ y' ~3 k" }: q/ W7 C0 X% r! F, r- C' D# F; n8 ^5 O
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑
0 u) Z$ Z8 j$ j( w4 I6 B; n9 P7 `4 @5 A6 J8 }" V: l1 ?
Live Music;Keep Austin Weird) Y* g7 Y% l9 ]. L, R0 x

$ z) P5 K$ R3 p6th Street
  L' l; X5 T8 q! O 6th street.jpg 1 W: n$ `6 h$ W& ~2 s/ j
& p3 m! H' a. @5 n6 E
Texas Rockfest [E]-Mar.7 i' m! g2 l4 b& A: y
rockfest.jpg
' _( X: x" y2 ~
6 U5 W3 F7 @# b4 Y- [8 ?SXSW [E]-Mar.0 k2 _0 ]) Z/ D( |+ F1 [; B2 a5 ^
SXSW.jpg ) {3 ]3 K4 Y6 J3 T& r

5 \7 G5 o6 H) V. @Fusebox Festival [E]-Apr.
- x! W' g" v7 \. e fusebox.jpg
* o! j1 i. m! x. b/ U+ L  m
. q. o" y$ `' N! sOld Settler's Music Festival [E]-Apr.
9 S$ d5 G& _- W0 u. d  s+ n old settlers.jpg . Z& H/ s, w% e$ s' b/ n/ m# k# ]

4 {4 ~, X* Q" N7 h) sAustin Reggae Festival [E]-Apr.! }" a/ Q3 u9 b2 \6 O0 ]# N6 p0 n
Reggae Fest.jpg
6 _+ A- z2 n4 q3 r; I8 g. N( ~7 d# q' {5 o' d2 u/ {; s
Urban Music Festival [E]-Apr." g9 z9 R. Q' D$ s9 s/ j
Urban Music Festival .jpg
. Z% ~: t) p9 W- l
/ t3 s, H4 _. h3 pLonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.
' x. j; y3 J  L+ ? Lonestar Rod.jpg
9 @7 c+ V# l% C7 i  a& a- I/ X, z( L; U2 n" ~: {6 h* Z7 U
Pecan Street Festival [E]-May* D/ O* E6 J# ?% b1 J
pecan street fest.jpg , ^6 F8 i  |$ N8 u" c0 [# u6 L5 {6 l0 m
7 p0 z4 V5 o5 a2 U/ H# @
Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.
/ z3 V8 s2 P# B2 N blue on the green.jpg - a9 A7 |7 z7 w  s  F+ h. v3 q* x4 `& _
2011照片
1 q$ G  e* V9 H& [* Y( m7 G0 ^8 N- U" _- A/ e0 B4 I$ z
ACL [E]-Sep.8 f. d; g4 d, I# c
ACL.jpg
( I( _# y! \6 J' ]
# G1 S% T& f7 ~) V4 X$ _; ]9 Y: i6 K( F/ Y( K3 f
" u, b* }2 i9 U# [

; d6 Q4 Q( V8 T
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑
, [* M; L2 S3 V8 W' D) y# l3 s
. D1 e2 G- Y: g0 CNature and outdoor
% n$ `" m2 ]4 L( ^) G% N: D! V8 {5 p6 @: F5 G
Mt Bonnell6 W9 `8 K( V: U& U# k' p* j
mt bonnell.jpg
0 R' h) ^% s+ ~2 }
/ f7 H; R5 V. g" X- xauditorium shores3 p* n5 s/ |/ ?! J' |8 l( I
A Shore.jpg

8 H" K; I) K4 h, ~
$ w4 R" _, i  g' z, H6 ABarton Spring Pool* \! w8 W, g( |  R0 q
bartonsprings.jpg
, A+ _( Z$ [7 V4 p3 P' H8 G
8 }$ Z+ H9 c6 m( M" D( {; x5 V9 XBarton Creek Greenbelt+ [  k0 x7 Y, C- J9 X
Barton Green Belt.jpg
! C0 F( r2 ~$ {  h, c
' Q/ `( }% B) E: _) m( V0 ?Wild Basin Wilderness Preserve
( _% t, B* ~. {* Q$ l wild basin preserve.jpg
8 U, w3 k; Y* i5 Q/ R. J
0 l7 D% y* ~: ?
Hamilton Pool* w2 B' i9 h5 s7 D1 A
Hampton Pool.jpg
  P* A) z0 @/ Q; g) o9 N; l  f$ e& ^6 w
Zilker Park% T. W7 ?2 a. |7 i2 E
Zilker Park.jpg - |$ s8 ]% l2 D8 R3 a* O0 w

) G; U4 H9 ]' j4 @Lady Bird Lake Trail0 e/ K+ j# x& w* x! x
Lake trail.jpg / D3 c5 A0 x& N1 B# ]. C7 [0 t
4 n, H+ g7 c- ?/ i  f& d6 e
Lady Bird Johnson Wildflower Center
. W/ R1 d; ~1 n. ? wild flower center.jpg

: c3 }$ h5 o5 H( A. t
: |( n$ a8 Z: o- dBoat Tour on the river
8 D3 e9 \, t# L8 z0 U boat tour.jpg
. ~5 x$ O3 \7 n' @: A. A
: @7 ]: o" ~5 e# O- L$ ^1 g
Austin Steam Train
3 S4 T; s. e  e7 c9 l Steam Train.jpg
0 s8 G" U2 _" M1 }. J* p' O5 B
0 L! u, v. p, \4 F2 kMozart Café
2 B3 j, \4 M/ u9 v1 S" ?! C Mozart.jpg
+ b7 J5 F* ^+ X% Y3 P6 E2 p7 \
7 M5 C: G9 \2 W; \Oasis7 W) y: ~1 q7 J* j- u* [0 n* N
oasis.jpg % E$ M/ y) S7 H' p5 h

& E; x' K! c* x5 r$ G! q9 U2 s3M Marathon [E]-Jan.
. w8 ^; K* h) x7 V1 P
2 G* t! {- [- ^/ j: vAustin Marathon [E]-Feb.
2 e3 w5 d  z7 g5 I Austin Marathon.jpg
$ y4 V4 S% E! A5 r3 m* s" H
4 y+ |, v& q" e" t2 mKite Festival [E]-Mar." O9 W: Y5 E  i, I( v' N* _  b
kite Fest.jpg * B2 I) ]  j2 e) u2 e. q) `* G) {
* [, j/ P5 [# z/ g2 D8 v7 q
Capitol 10k [E]-Mar." Q+ C8 }) p  h8 l, S
capitol 10k.jpg
! A. i7 I6 z1 H& C% Y3 t& p
2 S. s* O& ~" v# E$ E8 uEarth Hour [E]-Mar.
; U9 i6 B- `2 d4 U2 c3 q# ^ earth hour.jpg " |+ ~' X/ E( w$ R2 f* T1 {" S* f

; O6 y7 J! P' ?+ FZilk Park Garden Festival [E]-Mar.
  V) [# S( m2 i0 a zilker garden.jpg
4 J9 R4 Y# c' P/ p4 I2 ?* J- `; A
) ?6 s2 c; S* i  J! \Yoga in the Park [E]-Apr.& q$ a! Y* U+ ?2 |
yoga in the park.jpg 4 o1 T- D7 a' j" ^

. p$ v* Y0 V& V; [Colorado River Ramble[E]-Apr.
" Y9 X* I/ [/ S Colorado River Ramble.jpg ) |5 M; b$ U* z" T4 G% m1 e

; T9 o' T  ]4 Z7 Q% rGardens on Tour[E]-May.+ j0 w9 m# D% s5 X
garden on tour.jpg
1 M0 i3 U" N( u- \0 s; v2 D4 v$ D/ Q& Y
Capitol 2k Swim [E]-May.' J7 P1 a6 \1 r
capitol 2k.jpg 6 _" L; B3 @  x, E

/ b5 ]* c/ F/ q- D
- I, E% Y! H  ~. n* ~, v+ n
. L4 I' h+ U" x4 Y
7 B, e" a! f! W/ G2 Y! ^
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑
, F8 P& E9 B7 h4 Y
3 o& W  x6 b8 N1 G体验娱乐
, u0 e( o. R) j' R8 Q- o$ Y" J  l+ Y) j( O
UT Football Game4 r! h: s0 E- K- ~! P% \( e+ B
FootballGame.jpg
/ e1 ~3 c3 W2 C' `7 o* K/ N. f# }* M6 g
MainEvent: I4 _* D5 E, Y. q; W* G, o4 t& c

2 Q% X' Y/ S- Q  z: L* l& mSkydiving) |, P" o! j; C/ Z
skydiving.jpg
# ^) i) W1 X- m[Captain原作]
  B+ A& O1 ^! ~/ p4 ?- ^
, @3 _% p0 u% hSightseeing over Downtown Austin
, e+ l8 |7 ~/ i7 g' @0 e1 @  Y/ \" ~& y over downtown.jpg
4 ?5 @) I  E6 ][Captain原作], b5 U* o. d* }- J
7 Z/ L+ r0 r. D6 x4 M
Discovery Flight
3 r/ @$ X- i- _
" k1 K; f& n! c2 P: \$ EHot air balloon
/ p5 T5 g9 G& w! v# }% H: z& S ballon.jpg
7 v0 \! \% j% hAustin Aeronauts Hot Air Balloons) V! A1 J: C* m, h. ?% X
Austin Hot Air Balloons
2 y, B' s7 {/ fA Better Way To Fly0 j) j; i# f3 N. a* `& u9 S
( {" |# N2 V, P7 P. J
Gun Shooting
5 z( g, j' s0 ?( I$ X3 t
  f, H* S# @* k& d) i- Q" ^6 X
Archery
2 n/ u% X4 a9 k( S; F. [" ?9 k5 k! A1 V% o: e; h
Ice-Skating8 f' O: P" V8 [4 N/ X

0 R; R  B! E5 ?6 C% a; _- q0 zWater Sport
, j% m6 K  r( |+ l( h  P
8 d5 K/ S. w1 H5 ~: ORock Climbing: y7 W# K# R2 E9 }

( D  c0 `" |' D0 V3 h3 HGolf! a3 g7 l5 F+ Y- N0 V* I
9 T" V# d7 T! k: V) J
Horse Racing & Horse Show
  S, ^0 ]; [9 M  o1 T
# T& J! Y) B  k3 O* e0 z8 w% G0 C
Horseback Riding
% h5 F/ N9 w$ s+ F! k7 u horseback riding.gif
+ |- _5 R4 w9 d' q[More]8 u0 M& I! [* \& Y
# v) ?# G" u( r9 f% x
Rodeo [E]-Mar.
$ u# `$ e0 c/ P+ X" p( Z) p) M' i) |$ H1 S- ?+ r7 p# k) J& d" X
Wiener Dog Races [E]-Apr.
8 o( y, Z0 L1 w2 U. E8 o& ]6 ?
: N7 m$ m: N. G# A3 _! d" JMighty Dog Walk [E]-Apr.% z/ M  v! t7 J( u; C

" r7 j7 g- Y$ X  q1 aAir Show [E]-Apr.
, j# z; S. `2 B$ K3 E
6 W! Y1 e/ P) {Austin Ice Bats hockey game
# r; b: ?  D' A  _. U; p hockey.jpg
9 b2 Z1 e% C8 e
! _: @7 \4 E0 \6 L, e
Book People (B&N, Bookwoman, half Price Books)
9 \- i) R1 z4 d  ~" _( B) z% T1 ~6 S- v- P  G! n5 S- }
Book Festival [E]-Oct.
4 V: m% l' D) l0 w" N  V- k  x
7 d, b& @2 N& t# nUT Informal Class3 W, n* R5 ^) O- j

, C5 s. p* H7 a( }5 U, lMeet up Group3 d' r  W9 w; ?+ e4 e1 n: A( }5 A- x

  H5 t6 l- n+ ?2 y3 G/ H6 T$ b, t' a# M9 @; i$ B4 d: \

. E% Q: d! j% v/ c$ ~2 E
6 S* O0 k- J- z% G$ [; t2 e/ b. y7 ?
" j. Q0 X( x- l

. S. e/ Q4 l( J/ |% B, R3 X) X7 \% G( W8 d: n- n
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 8 Q6 b- T* u: T/ M6 ]+ h& u" t0 t
, M0 c, S  `3 x3 p: u
历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈
& h  b# H8 w3 C
& v. M) p4 E) X' u& iBallet Under the Star [E] Jun.' Z& I+ t2 i# N" P3 l! M& }% ^1 M4 `

% L# |' q$ v+ y( b9 K3 u2 ]3 H2012 Ballett under the Star照片
! S. J/ R" B* G" [4 E
$ e  }0 Y' d% z* R: D! a3 TAustin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.
6 y- z' l; @+ z8 y2 b0 B
, {2 P7 A* h8 A' C7 S
. N) f. X" ~( i4 |: i; u2 H, a5 v
0 N7 R/ E% s; d9 ^, yZilker Pops Concerts_[E] Jun.* y' v$ n+ k% B2 e  N' D

8 |  x* s5 l, U! M- { % W- s! Q( \! r+ w) U4 ]. }* W

. e+ B. @; @  g* }0 e& w% {
! P! I3 m' r6 {9 p6 M2 I
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑 . j% H5 ?5 p: S. F, X, {( B

% C/ w+ _" x0 H# Z. G$ A$ rRestaurant 和吃有关的部分
) k! C9 q$ J& p* j1 J! s! K% |& s1 G2 z/ j3 M3 |, a# O% N# s+ q4 ]
Amy's Ice-cream6 z2 [. u  i0 x+ W- c; U1 W' ]
6 Q0 ?1 \/ o- k$ W, L" G9 K0 b. A
Whole Foods! L" n" s2 s8 u" L

2 ~) A8 l7 X+ B/ c% M: [Perry's (Friday)
* a3 A: W8 R1 C( k, O0 \" P# y$ A' c
Texas BBQ+ [* T6 H3 [( k* l
  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)
. O& _! c* [4 ~' h3 `" M; j& @( x) H
5 B5 d- A: w) Q9 _0 k6 TRoadhouse
% b) L  W, ?' O  L' q4 T0 V  S/ H/ S! p7 y/ P
Winery Tour& F6 O0 v: \# O2 }9 e% H4 P
& X& J: A9 G2 p) T- E1 w) k; O' E* q
蛋糕比赛 [E]-Feb.2 Y% m& P3 e( c/ j) ~

4 ~6 K) \+ V* T; n1 T3 \2 YTexas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.
/ H  w& A' K6 X$ P- |: |* P8 a& r- b3 t. W" G6 A
路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.
. i4 L' \% m( ]: o crawfish.jpg 2 @6 A4 N; A6 ]3 H5 l* H

6 d; z+ K" }! |7 jAustin Wine & Music Festival [E]-May. \3 o$ o9 j9 s% K8 W  L; v" a3 _
: G& q/ ~/ |2 B5 s* @3 W6 c
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑 - }+ p. l9 c$ v4 g% I! J% U1 x

0 `# d0 z; I) |1 C7 WShopping
0 j' Y; o7 k- e/ }$ Q8 t8 q+ Z2 f0 D; b! \) W2 ^$ ^
Domain5 U8 Q! u0 _5 ]2 `
( h) T: l; ]; v7 x# U
2nd Street
0 c7 @/ \4 \2 z8 G4 x# a3 P# `* w! J) q
San Marcos Mall
2 m. `& l# d* S6 C1 u$ Y6 L
/ b/ @- e2 _, a6 Q9 F8 vSoCo (First Thursday Every Month)3 \8 r2 D9 S2 l( T

0 S# j0 Y0 T2 w  M/ |6 V! K: Y$ x7 }% b- @1 I

8 W& w9 S1 ]! n$ r! S. M(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)) K) e4 v( s; b0 J1 r
2 P) k6 T5 }5 Y2 M! t! ]' g
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑 ; C: K5 d) s2 w+ Z1 [& A

2 S; q& B$ o6 p0 s# ?# |% }各国节日庆典
# B' E. l# y- k+ Z4 a$ c' J/ \
1 R- G9 M: \3 o+ T2 r: }" PChinese New Year [E]-Feb.* B0 S0 i( F, K9 H6 b- e

& e' D$ {1 b9 F& q4 {- g
( d( @! W  {2 S2 K6 JBrazilian carnaval [E]-Feb) H/ F9 L' a7 w& ]7 b: p: Q' Q
9 G$ U, Q* D+ c6 U, u1 U/ }! |
  `) Z  M/ j  n( G
St Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.$ `2 G2 s& \0 y4 i* o! s) i

% k( t8 l* ~/ S
$ U4 ?7 U; m2 _  u- PDragon Boat Festival [E]-Apr.1 p# z0 K0 D& g4 S

+ ^' }5 T/ S; _[Dragon Boat Festival 2010] & D7 i& q& x5 Y5 u. `
[Dragon Boat Festival 2011]+ u% u6 p: B3 d" [& v
+ C  w4 a0 _( O- a3 A
Easter [E]-Apr.
- i) Z- N. L/ p% W  R ( h1 V: Z0 S9 I: s9 \7 }" l8 t
2 j! s* U9 r$ O8 V2 R
Cinco de Mayo [E]-May
8 L; k! j1 r+ k  y1 Y4 a8 _

Zhuzhou

Zhuzhou

/ x, A' C" w  B$ U% m' b' b8 f# d1 i+ T$ n/ |/ \
UT Commencement [E]-May2 h0 t9 z8 @1 ]$ `& y
      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!0 ^' t9 H' O5 d8 c; y, X

Zhuzhou

Zhuzhou

* ^& e1 z3 d, U9 x! j) m% O[UT Commencement 2010]. z; C- y; V0 J
[UT Commencement 2011]% F7 Q5 v/ e% Y% `' Z; a9 m
[UT Commencement 2012]9 b2 F& b  y: o6 [/ J0 }" S  ?
8 T+ @- u9 A- e; G0 C
Independence Day [E]-July
: {  g; L$ V4 m1 K& o
! i+ o4 D7 L9 l, j[Coyote作品]( N9 t& w1 {& M
[大蜜蜂作品]8 M9 W  x  S- u  u" ^" v
/ T# Y7 f5 I' @; R+ C; K3 ^' {% f
Gone To Texas [E]-Aug.
% k* L* ^9 u6 s9 q; e

Zhuzhou

Zhuzhou
% W! F$ H8 P" ?* M* n2 [
2010 Gone2Texas
. x: N1 s% i8 Y9 g4 g# l4 \1 r2011 Gone2Texas$ r, F. g6 B' _1 G

  t, W' L8 q% S5 x: eHalloween [E]-Oct.; G, S  W' X& {, i, f. Z# a

; B7 Y, r8 N& k' y3 z[Coyote作品] (2010)
* i( F+ b! U- O( ~- d0 N[Captain作品] (2010)# ?+ G% I) U& v% I& S  N7 y  v5 h
/ d) x; \: w8 M; g* s) G
Christmas Chorus [E]-Dec.
. o) t0 Z8 {" P7 E+ l& b  S. e: \2 w! q

Zhuzhou

Zhuzhou
. [, X" y+ t# L% u/ C4 H

: e: C. x# o  k0 S# E+ S$ p  D. uLiving Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.
* S2 N' _$ l2 D2 G5 ~& e0 G
* I3 q2 v9 g& q1 J* {* MNew Year Eve [E]-Dec.: G$ a+ v+ o& W! y& |

7 |3 w; N. B5 M. O) z
6 Z5 P$ c* k+ v# v. _
4 Y) Y3 Y3 K. I) V9 j- _
, e$ L& J$ i% S" C" N3 r
- J3 {0 W0 Q! s5 ?# S3 F6 K5 _4 I) X9 p; o7 H( d( @2 Y
* |3 }" u' g- q: I1 g: N  Y2 U) Z
0 H% e& `; S  R; _7 q2 ~2 p. w

0 ^2 q4 E/ h. [3 |' ~/ u
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2017-11-24 12:10 , Processed in 0.082639 second(s), 14 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表