UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 35723|回复: 26

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑
* I1 ~8 D: y, C7 k4 S/ S1 B
/ {0 ^5 K8 }0 k3 j7 ^! v0 i% hAustin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。8 `$ @! j* N0 u: s0 b: |
这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。! K) B: a5 `5 n: z- I
分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。
7 Y: M$ W$ [4 L; i% E[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。
8 T# H, ]) N, q3 C6 D! h2 y/ W
/ s; h- }  L- S5 I* f; }Austin名胜7 j1 u3 N8 p' t' u) q. [

( r9 m* @: Q+ a7 cCapitol tour. _3 a- W) p( N# Z
capitol.jpg (网络图片)$ x3 d& z/ @/ E/ \3 q/ t
2 z( o4 x; Q3 s5 k" T' h; V: H
' D! l5 q+ X! I( g
看蝙蝠
1 Q- |) Z% _- B# M bats.jpg (网络图片)- F( `. L/ O8 n, V6 s/ I) j8 z/ }

0 I! x( R2 z, K$ I1 S8 K3 m360桥
/ W$ @3 g. M+ w/ j, _+ ?4 A1 u& G! X3 P 360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)3 Y9 W; q3 G! D+ |7 r0 |
[Geeandy原作]/ F1 ]9 {0 m5 v* R) B; C, m
[大蜜蜂作品]
- ]; S; }. E% L: v) }. Y- _7 T, d* f5 a7 d' k& x  K* r$ i
(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)
* N+ K2 q1 {0 L$ H# N5 R6 f3 z5 K

# g: D  |3 L/ F/ D- v+ Q
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑 3 ~" g, `: ]. e* q
0 i: O1 |2 c8 Y8 J% C  l- c& D5 [, T
Live Music;Keep Austin Weird
+ k5 J$ T$ j! B  S, }
5 c+ U7 z) T( _5 v" _6th Street
; O' ?# N! Q: o 6th street.jpg
2 Z- `) G- [5 x1 s/ r& s# c4 I: \5 ~  I7 L
Texas Rockfest [E]-Mar.
& `4 F: L! @% [' d) t rockfest.jpg
3 V9 j! g, C1 @  Z5 V" h( i3 R; b& `! Y4 r, c( o
SXSW [E]-Mar.
2 Y: M& F/ L' }4 Y9 O SXSW.jpg
# ~( K/ j+ r$ p; e0 b) r; m
: B$ t* p" `" e7 J/ l" A" `Fusebox Festival [E]-Apr.
! I  r( K" G! d0 w fusebox.jpg 5 }9 Z5 }  M1 X0 t

5 `  S) q- ~( [* _0 w' [; y7 \Old Settler's Music Festival [E]-Apr.
& @' B  R. _$ y/ W2 g old settlers.jpg
! q8 X+ c" \8 U( r  D# E6 }7 S7 H1 }+ s
Austin Reggae Festival [E]-Apr.
( {( ^+ g3 L7 e! r; w+ R Reggae Fest.jpg 6 }9 d9 f- }' t: e# [4 L5 }/ A% R

$ [( P+ g4 @) x2 F! I( B9 qUrban Music Festival [E]-Apr./ R% {# c' R  l1 Q( ?
Urban Music Festival .jpg 6 C8 L& B0 k5 ?
# `) i+ g6 u& b3 p
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.
8 h& ?% e- D/ n Lonestar Rod.jpg 2 Z2 e- i4 |  T0 r  v2 R- D6 c% d

" [- U! R1 ]$ `: }2 ^7 K% |Pecan Street Festival [E]-May- e! ^% y  x& f; I- Q  i2 L
pecan street fest.jpg
( b/ {, w) V: X' T/ `# g5 h8 T9 e  r8 w
Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.# Q8 m$ ?7 G' m1 s( C( u& r6 @
blue on the green.jpg
5 t; P; k( s: [& D2011照片' L0 ?) ~1 g# A/ q1 P  ~5 q, K
4 G6 @$ z" v+ e: \' w# ]( s& ^
ACL [E]-Sep.
5 F/ H/ q0 |( z' @2 p$ K3 ^ ACL.jpg
- T+ L, }$ K' b2 n4 m
: ?0 X3 w. l0 u6 ]0 u
* D  Z8 V. ]! h- R# G& b; J( J6 f1 |3 k0 P
) i2 R, V( a- J9 y& ]
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑
$ ^$ \* r; G; F0 |$ ^& D3 Z$ ^1 \3 y
5 k6 S- t8 i7 B6 V, \9 Z) oNature and outdoor
. x8 ~2 A7 n/ W7 v/ _; ?
5 q0 \, \; \9 Z0 p! Y5 s8 g( tMt Bonnell' Z, [0 l2 g+ v# d9 H) u9 C
mt bonnell.jpg
# ?$ m0 z+ r1 ?# S7 E4 @& Q6 T, r/ s% h3 ]' W( f+ T0 {
auditorium shores
5 W1 l: E9 i8 p4 o& `; {/ c3 z A Shore.jpg
6 M7 j4 p  u5 ^( L. U

$ }8 M2 y* q" Q) F/ f; u. qBarton Spring Pool" e6 n" s9 y+ w) Q
bartonsprings.jpg
. J) B; j, }* _+ V* B/ L% {2 X/ Z) E2 t7 Y" M
Barton Creek Greenbelt$ ^$ H  _- H8 `6 u' R; B
Barton Green Belt.jpg
* w. ~9 M' E" S; ^4 q
5 c1 o4 S6 ~$ n# x! GWild Basin Wilderness Preserve6 D) A& N1 u% F4 H$ ~
wild basin preserve.jpg
& `* D) V( ]8 A4 e

9 g# M1 m7 c* Q! RHamilton Pool6 N. c; a8 e0 Y* S$ n
Hampton Pool.jpg
0 |3 `$ b% V: G! z, ~
2 E* L- ?- ^; c/ _/ T( z2 LZilker Park$ }# o, b6 t. ~7 ]
Zilker Park.jpg , a+ R# T# l- K" t* w7 m8 Z
  Q' U+ W  B0 e# y* x( u
Lady Bird Lake Trail, h$ T1 H( S& u
Lake trail.jpg " ~; G5 g& T- s9 G
6 v3 K( o% E; s7 n/ v
Lady Bird Johnson Wildflower Center4 B' s4 d0 `* z: k6 C  ^
wild flower center.jpg

7 C/ l, Y" y* J# H5 b3 ]# p8 [" m. G/ ?% ^) K
Boat Tour on the river
3 _, ~$ \/ o: ~  g boat tour.jpg
$ M9 d/ _1 r0 |! q

' a$ C6 q" u# {" ]$ y3 rAustin Steam Train
+ u" j2 {+ y5 Q Steam Train.jpg
8 ~; D# U" Y$ B( {  A$ F
: o; S' X: Y& H6 s3 |, Q" gMozart Café9 K. I0 k$ [- G
Mozart.jpg " J9 J( W$ n( A% y

" t& a* l9 F" E# f5 q% JOasis
- _! p2 Q3 f1 C* | oasis.jpg 8 b5 C  \" E: T2 J
, N' P+ t8 |* a. G3 }
3M Marathon [E]-Jan.
3 @+ Y3 U- H6 u+ k, l( w  r5 l1 T' E# x: k4 P$ o& R* F9 F
Austin Marathon [E]-Feb.
0 H+ h. w& S9 Z7 J4 c2 t Austin Marathon.jpg
* }+ K' p0 _1 g6 a. }8 i* L
- n4 O9 g# [/ T3 UKite Festival [E]-Mar." N) v  w8 Y* t" i
kite Fest.jpg
1 L  V: \8 s4 I/ X9 ?! P
+ w& N4 x( W6 k$ `" @Capitol 10k [E]-Mar.
: n3 R' L9 t$ c1 v1 u- [- R  d capitol 10k.jpg
4 _' A& h* T( u' o- `# {4 s+ m3 g
1 }* G7 C0 W# b, T0 Y" A4 O* P8 WEarth Hour [E]-Mar.
/ i5 i7 C" Y" l& e! I3 i earth hour.jpg 6 T* x2 f7 P6 q- ^8 g

; ?( F! j' P6 z5 k3 w! iZilk Park Garden Festival [E]-Mar.
5 W1 p1 T* G& q" a  h% P8 A zilker garden.jpg $ a1 a. ]; B( k" }
6 U9 D- w: t9 E3 t# X$ h8 ]3 V& j& x
Yoga in the Park [E]-Apr.1 S1 U! r, i# m: W
yoga in the park.jpg
5 I3 S5 L6 x/ P; t+ `  F( Z! N, ]
3 B2 i4 o* O2 K$ A. L7 M; T7 |Colorado River Ramble[E]-Apr.2 `- R! {( I' r5 t6 y
Colorado River Ramble.jpg
0 N5 u% e; e- T; l* _% e
+ h) Z! p( s. @5 J6 t3 JGardens on Tour[E]-May.& P; F1 m; O2 |: W0 Z
garden on tour.jpg # p4 z8 K6 m, x7 W9 o5 X7 i+ f% e
! S0 d0 Z, s: E/ j! _! N
Capitol 2k Swim [E]-May.
8 r# D. f, u  M5 @, O$ D capitol 2k.jpg
+ R+ {  ]/ u% p$ X6 X* k1 O( T8 a3 d  I, i

1 \; v% w' N& ^& m
# w5 i4 v. r2 |! c! R/ d, d) o6 M- E4 M  T' ]5 D; i/ s8 Q
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑 # S+ t) ^- A  Z, A8 z
, ]0 k, m0 h( O/ W- c  K2 E9 L3 \
体验娱乐
( T1 g8 {' E# Z
& e) t- y6 f0 H9 W/ k+ jUT Football Game
  y6 p" k) R/ w. W FootballGame.jpg
6 H$ p, ?! y) F* \* j# ^+ d7 X- o6 Z$ q
MainEvent$ O* H3 r9 g0 Z8 M* _
1 f5 o6 c2 p8 g$ {( y2 o
Skydiving. o1 p+ v' C4 G! ^) d
skydiving.jpg ; j* b( @! m4 g, I, ]$ \% |$ Q
[Captain原作]  L4 [5 Q" x  g2 }- `

6 u" W' ^$ w: P% V. dSightseeing over Downtown Austin
, f, Q) K+ }9 |5 |. M0 g4 j+ r over downtown.jpg 1 W% F1 G5 D2 U; \( Z
[Captain原作]
( w$ a, I, `; S9 ~; q/ q3 I/ z* q! a
* `9 m' v) i$ C8 I8 SDiscovery Flight
8 t0 [1 r7 j& h! v+ _. D- |4 h. k6 k: A
Hot air balloon$ C3 ]  l1 K# R* z8 g
ballon.jpg
0 G# r- b8 ^- u' ~8 w/ yAustin Aeronauts Hot Air Balloons9 D+ i+ `1 `3 J  p/ u1 N
Austin Hot Air Balloons: C4 g% ?9 l  h9 M' h9 ?7 h
A Better Way To Fly# [8 c5 Z+ r) K2 X

7 J& t5 v- V0 {* c% Y! U; \. nGun Shooting2 u: P! l% G. |0 q" J  b, e
3 X5 J* `# k0 K" A$ `' j8 U( h8 ?
Archery
) R& Q/ ?5 k. \* q' [8 D2 J: e9 {/ b5 F/ o+ S
Ice-Skating
' l% ?% z* ~" Y6 }$ Z
4 ], t9 N# C5 L2 B) `9 E* Q! iWater Sport* S+ R# D' h% S& P

) }; j/ ?/ @$ E- D5 F1 sRock Climbing
1 J' O0 p2 K7 O; s: l5 k: B2 o9 `0 |- k, ]
Golf
0 K0 V% |+ F1 N0 W& H
4 m6 b4 m9 j- _. t6 F# i
Horse Racing & Horse Show
: ?2 t# m4 M/ C) z

$ t, D) ^. v( n+ q, q+ lHorseback Riding
7 L2 E  ?, R9 C: Q0 G& X horseback riding.gif
! I' |9 a, a$ v3 n! ~[More]) ^+ m1 ~5 o7 m

3 D/ y& H1 N% t) rRodeo [E]-Mar.0 J& k& s6 K# T( Z8 S

4 C5 N; x6 V* yWiener Dog Races [E]-Apr.
0 f% `! n* i8 e6 z1 W0 C8 l
' o6 e/ S* T( W) k5 W* ]6 JMighty Dog Walk [E]-Apr.1 l# W, @0 ]4 I) C
7 Z1 b; {0 k8 Z9 C7 F5 `
Air Show [E]-Apr.
- E8 t0 {2 A1 H+ I; d" z6 m
0 v  n% Y6 N' ^) E8 PAustin Ice Bats hockey game
' E/ ~/ c8 P' W  u2 F: O hockey.jpg
5 k: k5 d% Z0 J- j& l* B

5 Q: b& }, s! D. Q- t, h. ]6 |/ nBook People (B&N, Bookwoman, half Price Books)6 Q* }9 X% p8 F: p: v7 {
) N& d3 l, i# i# Q& x% A8 b  ^
Book Festival [E]-Oct.
2 @) z' B0 a( r9 E" w4 p1 |  U
  |" ^# G* k' z$ o+ yUT Informal Class
# r5 Y8 d9 x5 h: r8 q) b3 C# k+ b
  P+ ]  e  ^! VMeet up Group
6 S& \" Z# c8 K
! ^* |# v+ n  M, L" \3 O0 o0 k) n9 o+ _
+ I" v; _1 l8 L6 K) H; f: ~

3 `: ^8 S+ `! E; o  n/ P9 s+ n# P
1 V: T0 b5 y$ c- I! o& g' e
3 ]* w4 J' c7 V& d! ^* v3 ]  `$ V$ l$ [* R( p& W
2 M6 t0 w# ~" u! }5 C) d! F6 i
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 2 p/ q& W6 ]# [+ J- h  v. l$ G: n
% y+ P/ L7 t- O" j- z
历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈8 ^. p8 T# u& S3 E
7 A/ A% M9 y! B: K6 E
Ballet Under the Star [E] Jun.
- ~; l0 e  D. R
# B3 y3 Q8 `$ r% t2012 Ballett under the Star照片$ F( ?" _7 k# c8 Z( Z
1 A% r6 F; X0 @5 O+ E
Austin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.7 H; A( e& X0 {
; H. q( T2 q; [' R: x6 p
: h6 q' l" W) V- ?2 _7 M; s0 H
1 I2 K+ g" c' Z  I) K
Zilker Pops Concerts_[E] Jun.: f* n5 m- K8 x; d. `/ u
, o7 {$ B7 g# ]! {
5 ?: ], f/ y; I. v

' v% A: z' w6 k- y) n! Z# n3 ~' M5 L4 K
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
' z' @4 z' q3 J; Z4 Z2 _; H, d" y  K/ U% e
Restaurant 和吃有关的部分! b* v. T! b0 Q
2 l9 `4 O+ g0 t6 A7 c3 O7 J8 a
Amy's Ice-cream1 Y0 a+ i  a; r9 {- @* P- J
; _) d+ p+ _; D5 q  D
Whole Foods2 g  X' W4 w3 x9 s& _- |- J
, V4 \! |! M0 C! ]9 m0 w  e
Perry's (Friday)
% [$ Y4 @) _. A- a, o
; h/ J- n5 ^$ fTexas BBQ9 x' n! x3 g& _" _$ H' a& j
  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)) N/ v9 f! R* W; Y
7 W$ m+ o8 N7 a/ x) S# f2 t" t
Roadhouse
: A6 B* ~: Z9 l- o: s
1 R$ n$ X, Q" F# V+ \4 v3 wWinery Tour
2 X+ @4 J+ p9 T6 h. c" `; d- R) ]5 p6 l
蛋糕比赛 [E]-Feb.
+ U: G% I1 y' J5 @# |+ f8 a0 Y7 |$ `6 a9 `9 w
Texas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.
: x3 O$ z" d, a  M* F4 J3 v& ]
" u% x% m$ F3 i) h  _& k& m路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.
1 @  g" x1 S& _# g crawfish.jpg
# @6 T3 C8 W" s; Y7 m: y$ q7 s9 k6 o
Austin Wine & Music Festival [E]-May# C+ F; }5 \: d% O9 V% J1 V
$ o/ Q* ^* \+ |, F4 O
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑
! U) ^8 M+ L) s4 Z8 B% k9 C- L3 t% x- S
3 U6 k% Q* e- P7 L. OShopping" l8 V. a6 i" O9 o/ C( ^
( a# d( ^( g" D9 N2 k( Z+ P. l% T
Domain
6 P& }/ D  q  v
: u: ~' [) L/ h+ S1 |8 Z2nd Street% O$ h& j# ]; ]3 \4 F; F
0 q/ s* l2 o( K! A% a" k& z. y. u2 u
San Marcos Mall! P. f, h4 x& p* c8 @( c- J
* p2 y2 C7 @/ i+ ]' |
SoCo (First Thursday Every Month)9 J/ `  @; d0 P; ~! `9 `) l8 L% Z" |
9 C: y1 I9 T  j% @

9 j( U9 T' y5 K3 e+ S
4 Q; ], _& x, B( x1 y) W) z6 a(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)3 D$ T7 x9 e5 a# s
1 c: o, S. ]) k# t  P% l
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑 7 X  |* `/ [7 `5 W% c

9 g/ U3 m% O3 w# L7 D% S8 y各国节日庆典
8 z4 a, T4 \( `) @& r* e2 {9 n
, I  `0 c" b& Y+ e% XChinese New Year [E]-Feb.
! u9 X# o$ N4 t. S 0 C; Z& K1 t7 q3 k
' k7 g% K' m- ?. x# {% Q8 C: r
Brazilian carnaval [E]-Feb
( l5 K4 z$ g- W; D; g+ U* L 3 H) w# j& W5 B3 v1 j0 M* I5 t- v: |' G
: E! T2 W+ z9 ]3 B  L4 H7 p
St Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.
, |5 u3 s* m6 a" ^+ }
+ h& s8 i* P3 C2 {; P" m' S; M+ @) ?- P4 e" a
Dragon Boat Festival [E]-Apr.
2 N/ `& \; Q8 o8 z/ `  X9 @& J/ H ; d+ V# T5 G/ i- O  M0 G7 ~6 l
[Dragon Boat Festival 2010] $ B3 O% ^6 x& O1 Z1 g5 p( O
[Dragon Boat Festival 2011]
- D  `7 E: V) I  v1 L* Q( L8 P
4 q! C* P* G' I) `& Q8 m6 s9 _1 cEaster [E]-Apr.
0 ?- I9 X: ]/ w1 x3 ^; n2 T
' I; P, l4 }% }4 h7 k6 L2 W2 G
3 f6 K3 `# P: mCinco de Mayo [E]-May2 S1 B# r) P' g7 ~; ~

Zhuzhou

Zhuzhou
4 T4 W$ I, C  ^% [6 ]* e! I
* }9 z0 C& B) Z% E9 }
UT Commencement [E]-May
; v5 d/ @8 g+ z6 i% s* P( s      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!
; p3 X/ Q% e; m; O( T8 u

Zhuzhou

Zhuzhou

, [; v# K! U; m* N: J; B; K[UT Commencement 2010]
- i, A4 X' S4 h  h: Q. g[UT Commencement 2011]% C9 k4 \9 |) u+ _+ D- b, \6 O% g
[UT Commencement 2012]
  o4 O6 a; X- r: d. I) `% T, |* i
) n- L1 @9 I- r- w8 ]Independence Day [E]-July
* k5 A5 V/ B1 O! f7 V% K& K 7 Y& p$ Q2 P# I8 H6 q
[Coyote作品]
' N' q* a; J+ R$ m5 g2 L[大蜜蜂作品]
; F: R, O+ {$ ?/ D: |9 g, }, V5 b4 D% A
Gone To Texas [E]-Aug.. {4 [3 o1 T) M7 S% x2 M' x

Zhuzhou

Zhuzhou

% Y. u: T) i+ s4 i1 l2010 Gone2Texas
: ?# O/ X3 _: `/ E& _2011 Gone2Texas6 q5 g1 p: G# R: Y, z$ m6 |
; [( m* i5 M% n8 u& }; U- K1 Z* f( ^
Halloween [E]-Oct.# F' y' n: i4 Q1 x' j7 T* t7 F

7 U+ c& G+ i) ~4 C( P6 W6 e[Coyote作品] (2010)2 |2 w- s. B: K, I9 S5 q
[Captain作品] (2010)/ ~& i  a4 j2 N/ I3 A& C
* G0 N7 p" V. l
Christmas Chorus [E]-Dec.
% K9 M8 _$ x+ o& x; n1 W1 y8 a8 I

Zhuzhou

Zhuzhou

3 w/ a4 @4 `4 Y2 F9 {
% U' d7 z& t3 Z- o9 x4 PLiving Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.
  ?* j$ F/ ~3 x$ W! L- `& S8 g+ P; L. K. `# _. H) G, D$ ]6 ?+ j4 {
New Year Eve [E]-Dec.
  O8 _$ v- m7 {/ ?- T' s+ ?8 T0 B. ?( B! Q$ L) x) ~- n

: z8 d$ X% I+ t9 \4 q+ z
/ b: M: n3 K' L! E/ {1 p: I
5 R; J! g: W& z; N
& ^  v& H5 V! S( Y# a6 p9 I& ~% Z& Z1 j
- z- C' j6 ?3 M5 h+ g9 X
% m2 _4 D/ r# s6 k
! F/ f: j" V& e
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2017-2-27 00:49 , Processed in 0.063942 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表