UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 38875|回复: 26

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑
# O# c, b& a# s0 T, ?- P$ I8 H( p0 g/ h
Austin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。
8 n- z. `& A& y, r这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。# ^. R1 w+ R4 z+ W
分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。, S0 N$ R. h  N; l6 U
[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。
5 b8 d% U" g: O1 c  _& F7 x: S, Z4 z8 d# O  U0 F& A
Austin名胜
- G2 ^' z6 a' Z! g: B' W3 F' o
& l, G9 Z# l" A# m- bCapitol tour/ i# o9 ^" m9 \$ H
capitol.jpg (网络图片); g) f9 E1 X- v$ A+ v

# D1 ~' H6 Q( E% i& [3 _# I. \
' H7 y( t. j+ H4 J; E, t看蝙蝠
& r6 U! {! p  p% T3 C5 B bats.jpg (网络图片)
8 I  x3 N* |; {: [. J6 r* l. G3 m* ~3 s) d( v5 v
360桥
9 n3 p" y' _' e0 U, [ 360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)
. I7 T7 P, O; p/ g5 F8 B8 P! D[Geeandy原作]' C+ g8 r( ]% S" Z. h/ T& }1 D
[大蜜蜂作品]$ a: h# F) s) R7 ]5 k3 P
" G- l9 U  o/ T9 Q# @% `
(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)
, {; m7 n' }& D. _& t
. j: }( T) r( A$ ~, f- i8 i
# q7 e5 W$ I$ _3 c9 R
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑
$ D$ M! j1 b7 m- F3 E1 `
7 P7 |# q( G7 [8 F5 v" ]  K/ m$ }! PLive Music;Keep Austin Weird+ a: s5 Q$ Q. n, l) Q% r

+ a( z4 T- D) M6 X/ {6 }5 m* t6th Street0 E$ ~* ?! r- k2 O! X5 o2 B
6th street.jpg 5 h% f+ @% P1 j6 w
% t9 }' o* C! B5 u* ^. [
Texas Rockfest [E]-Mar.
# t0 K1 L/ g  O  d rockfest.jpg
3 v2 G7 o) U, J8 z( }' E; N  s
% m+ y; Q: @9 L0 PSXSW [E]-Mar.6 a6 U5 h- U. O7 A5 G% x* k2 N
SXSW.jpg
1 I1 M7 r8 C' ]4 v8 G/ ]- t( L; \) a- }0 R, }
Fusebox Festival [E]-Apr.
4 V; T  z# L+ ~1 T( Q$ M fusebox.jpg . e, q& j) n# \& V
3 u' k" H- c- a# N
Old Settler's Music Festival [E]-Apr.
7 D: |- N5 `  \- L! P% I6 V8 J old settlers.jpg
9 a4 \  y% L3 z/ ?5 {2 O
8 k+ Q  Y) P- u  }9 v$ }) D* {Austin Reggae Festival [E]-Apr.
' @0 X- {8 u" [" f' g2 i Reggae Fest.jpg
2 ^+ r% u& R" o
* W- l0 \; c' OUrban Music Festival [E]-Apr.
+ W: m( K0 A1 `9 S5 V Urban Music Festival .jpg
5 B$ v, l& p! C; z3 X) e: c$ N" _1 C7 E5 z& x
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.
  k" J+ K7 V1 Z; N4 s6 ~ Lonestar Rod.jpg
* `' H$ C* C3 v! H2 S' |: }
" F9 @* S+ d, [. a8 E, ]Pecan Street Festival [E]-May
. I& E) C9 j' P6 I% r. d  a- ]- c pecan street fest.jpg $ K! e* h2 d. B! b3 Q
0 N4 t0 {9 Y/ n, Q# F
Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.; n" Z5 C$ H" I* q8 I# v
blue on the green.jpg
8 f$ b& J% u& M# h, g6 Q2011照片
& S+ J6 U) y4 i+ n, v$ L
4 r2 \! G" l4 L% V6 bACL [E]-Sep.4 k: C6 H8 C8 U' C, v3 r
ACL.jpg
9 O1 _, p) \: t& @( N' Z: ^3 a
( y. l6 ]' y  `, D/ O% n" D9 e+ x
% T* c( m9 r3 |3 P
& X2 i. @9 h; ^. b' V. Q; V+ x
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑
1 W5 x, y1 I5 R: r- q7 n( I: `
( a: G: a5 @. k" W7 j5 `, {Nature and outdoor
  `6 V6 Q6 _7 R5 Y$ \2 e) H8 S
7 ^- O9 |; a; p# U& [, RMt Bonnell
! ]1 w. `/ S( p+ t' M" o  o mt bonnell.jpg
& K% W1 a7 z, W& {1 i( v3 l  k. ~4 |4 T1 f7 x$ C
auditorium shores2 s. y$ y  e; A# }, r* ]
A Shore.jpg
0 a7 J6 Q0 Z3 Z; N0 j* h! W2 t# o

. `6 ]7 c9 k  ~0 lBarton Spring Pool
) d$ v: {6 S' o bartonsprings.jpg
1 K8 m, s; r  z5 d7 N' [# L/ W: K. ^
Barton Creek Greenbelt
" A9 q" @, }4 L* _* _/ H) S Barton Green Belt.jpg
0 G6 i2 J& n/ A/ z5 n8 P9 Y& R/ s
Wild Basin Wilderness Preserve
9 V: m( W; m1 d5 S+ K4 [ wild basin preserve.jpg ! V$ ?- @/ Y5 p! `4 ^
6 }6 A- x& a% D  Y
Hamilton Pool, m+ S* ?: _$ M0 P6 S1 v
Hampton Pool.jpg
2 v( U- P0 u! ^4 `' Q, q
9 D# y9 g2 x, y  O& r& N9 GZilker Park& ~6 p/ o! I* F: J; H
Zilker Park.jpg : K% H" o3 u7 z  q
9 s. X( G$ b) r, e) Y) H/ N! K' A
Lady Bird Lake Trail
5 I, ^7 s  _% T4 H% p0 T& W Lake trail.jpg
% h) p6 A  O. ^) T; p& V3 m) o
. J. ~  {3 V2 Z' ~( [Lady Bird Johnson Wildflower Center' ~) X2 Z- ?0 V6 `
wild flower center.jpg

# u2 a, y4 M4 g) ]2 X1 Z6 K$ J2 `4 }0 J' a/ @# L5 w
Boat Tour on the river
: u  n* n; D; ?3 x$ f1 M8 j boat tour.jpg & i' R* P. @. }3 Q: |% `" R: N
7 t+ d  T5 m- _2 i* C
Austin Steam Train
; H8 d9 |+ j/ ~& {$ |4 E Steam Train.jpg $ \8 c+ C. U5 \3 a; n1 c
6 W3 e9 Q5 \+ p# q( a
Mozart Café$ v; H; {. T* R% K
Mozart.jpg $ D( H$ {2 U5 Z. W0 _
4 F& n6 b; |1 M% S) k
Oasis
4 z( Y+ o. p3 ^* I oasis.jpg
% Q% C1 v  \: b+ a/ D- ^0 {$ m3 C* q1 H7 Y4 c* i& d4 A9 o
3M Marathon [E]-Jan.1 ^' V8 b3 I9 M( p
8 q! B/ t+ D) O. d9 W; O
Austin Marathon [E]-Feb.1 I& b& t  i# i7 A, d8 s8 T
Austin Marathon.jpg ( @3 ^% @% ]) p3 ]

" v) p- f. _, R: B6 G% N6 a1 jKite Festival [E]-Mar.
) ^+ z0 k" A2 r+ h; }3 ^3 k- {$ K' C2 z kite Fest.jpg
, ~4 h( P$ {! c0 i, n% X# \: I3 o
7 M1 t, Q' u6 n& A1 NCapitol 10k [E]-Mar.2 y( z, g; q# O1 S; p" O6 _: P
capitol 10k.jpg ) |9 p) ^: ]2 F5 Y

; A& h$ `! d1 N! C8 @8 u5 n2 {% MEarth Hour [E]-Mar.
( o5 w1 y' A4 }- d8 l earth hour.jpg
- b* \! T  [" J1 f: t. w2 P# L( o5 E( a
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar.
& }8 A: R" @7 Q zilker garden.jpg ( D. Z# \; o' l7 X5 M7 U
" s( L* `# M7 C) {9 q. h; F" R
Yoga in the Park [E]-Apr.
) C/ Q) |; J3 d- c- T8 _* ^- \. B yoga in the park.jpg
( r+ |% Z& W4 t; v( p4 Q+ c9 u: @0 p) I9 w+ z+ I( h
Colorado River Ramble[E]-Apr.1 ~2 n* I: J# U: [3 D$ v8 P
Colorado River Ramble.jpg - z# U( Y4 ]  p
- M0 s9 ^% m6 ?
Gardens on Tour[E]-May.
8 ~; ~# J* m) y/ Z0 Z garden on tour.jpg 4 n" P+ v: @! M; G) V8 C
0 ]2 \+ }6 p4 m$ H& W, A
Capitol 2k Swim [E]-May.2 V. Y# n' E" d( W- U* X
capitol 2k.jpg ) [, W7 z) B% x3 j

) @3 P8 m9 Z5 V# c. h1 g3 i/ _0 X/ [3 E

6 a$ n$ p8 w3 S: q& @2 n
6 K, f6 h! X8 g. X
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑 . j8 E( _! P1 i3 N7 y
( B' o3 G$ B0 W  Y! g$ Z# J; k$ u
体验娱乐' K  w. c/ C1 y3 f- f: x) k
7 ?7 J/ k7 a/ V# E1 u: W: [9 c  o
UT Football Game2 `) Z$ _, ~6 j" U0 J' ]
FootballGame.jpg # y. @& j9 g; F/ x
) }# p  u5 i, g- K- T7 D$ G
MainEvent$ o  c& n4 h# h  E# J

8 X: X" u9 R+ {, e9 nSkydiving
/ M9 K& n- F$ |2 y  k skydiving.jpg   P$ }" h* ]+ a
[Captain原作]
& Y" P9 z3 [* z* F( J7 }- E1 M; z4 V1 [6 k6 Q$ S) k
Sightseeing over Downtown Austin
6 q* Q7 J9 J$ _ over downtown.jpg
. o5 c, F" j/ u8 N% L[Captain原作]1 N6 u( {; B) x, Z% l! N6 `
; X# L# ~4 e+ |* i
Discovery Flight" F+ R7 j2 k3 g' R( x
. |# h) Z/ l0 V* V
Hot air balloon1 I  t  T2 a7 t5 E7 L
ballon.jpg
4 R2 T2 n' J4 P- vAustin Aeronauts Hot Air Balloons. |9 A  p) u; S; `& N2 J! N5 T
Austin Hot Air Balloons, K' b, V2 {4 @& V' Z
A Better Way To Fly
* r$ \$ A6 M" @) q( N1 R+ C5 T2 r- H* O
Gun Shooting; p- o( J% y+ ^9 c8 b& t
! k: V! H/ [/ s0 X, \6 N9 T* C
Archery0 n7 p2 X; t7 t
) |, {6 G# n% T
Ice-Skating- j6 M0 S$ Z. j- d9 z
# p1 J6 \' t2 f! B
Water Sport0 \7 F; n- X6 i  R1 ?/ k

8 h" j9 F2 |$ {  bRock Climbing6 B% J7 ~/ R& C& q4 F( q0 O* V' ~+ F7 J
" j0 Z# }  z6 n  {4 }8 s9 ^
Golf- h2 v! o. u8 L1 f4 x$ }- m4 O

) [' i# m  ?  n; [" w0 s* a& @Horse Racing & Horse Show7 y  D7 a* U7 k# v; Y
! b" J2 }  n. n/ c" a6 I8 O2 M- C2 g
Horseback Riding
4 R/ B, J( V0 @3 o6 y# q horseback riding.gif
, a5 \/ ^+ s: X7 A( K/ }[More]
8 |5 ?7 R( @3 Q- C+ x9 ~: G# _4 A) M& F4 }5 o
Rodeo [E]-Mar.
$ O! ~% H; P0 O; z" f7 ?5 k. C% a! r0 v8 Q& X3 R' N
Wiener Dog Races [E]-Apr.
# q, w  g/ j! ~1 M9 T, @5 E( p6 }+ p" d: P5 b9 i3 A' P# y2 l
Mighty Dog Walk [E]-Apr.
6 ~0 {2 b( ^* y& ?% o, m- M4 m- Z8 v! H% m: {* A
Air Show [E]-Apr.' Z5 |  y( v# u, b# {0 T3 _

+ v/ p1 ^' i/ p! s. ]: ?; qAustin Ice Bats hockey game
, ?. H) w0 T/ Z' y- y hockey.jpg
5 c8 |8 Y& d0 Z0 e

3 I: ]$ V) {7 I* J+ _Book People (B&N, Bookwoman, half Price Books)8 T( y! U# N5 j  s4 w$ _
6 p( j$ \' z9 q+ e. v
Book Festival [E]-Oct.* {6 d) Y; }8 V# V/ H! a

$ V) r" R; q* BUT Informal Class5 O: u7 A3 F: b- g1 j! i1 Y
( S0 }$ c9 M% |' X" S
Meet up Group2 \/ g' X+ [7 e7 t3 V) x

1 H) k* x3 u! W$ R5 Z
. T' a  Q$ R& j2 W) a8 ?7 p. f* z% w
2 M1 @5 u3 ]6 L& }4 i$ J- G: z

+ ]" i! ~3 \' q7 K; p( L: t7 p/ \. s. q  {% [
' A; J2 Q2 n6 V
' G2 i2 Z  F, N. x" N/ Q2 f
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 7 N& h6 N- O) ~) t: G9 [
8 r. l5 j1 p" m) v% e$ V8 {$ b
历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈
% e1 _, u0 o( D- ~
( `1 Q8 n, H5 P: I1 W9 cBallet Under the Star [E] Jun.# [; T: b, j' H4 B- @# @: x  r) p$ \

, @7 A* _* d8 I& `# d0 b" p2 f2012 Ballett under the Star照片1 s7 u4 W& G5 |3 y) w. H
) H' c& v9 z! y, s3 I
Austin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.7 f" q& t/ p7 ]6 o0 h
2 K' I2 O& s  O, ]8 n
7 M! E1 M7 f8 w% B! T9 R; ?
: w  F# @) W. l/ U* ^/ l; P
Zilker Pops Concerts_[E] Jun.% |0 S, f( {, y3 V8 w8 x+ ?/ v

3 O$ s& f+ ~1 P; x# C 2 ~. x/ [. ^8 n0 f
2 M4 P/ F4 I/ [  |7 e: T4 Q
, T2 t1 Q& J& b2 R3 p9 A
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
& g- P* {: K. a0 c/ L
1 N* U+ Y+ z7 k! k: a" ~0 |( t+ dRestaurant 和吃有关的部分8 @5 y( Q  Z) W6 F* f% `3 L- L% n

& ~$ U% ?# v, f% g7 v. |2 Q# LAmy's Ice-cream) J. g' O2 @" z: u7 s

: Q" E6 k; U9 g5 y2 `4 u7 s% gWhole Foods
/ }$ C% N5 z) s9 _' j1 ~6 Z( n3 F# W4 k3 I" i1 t
Perry's (Friday)! c3 L5 p1 [; V! Q& g

: d: c; `$ P9 o  z9 TTexas BBQ5 J" B; E2 u9 P/ g4 c
  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)) \6 X1 Y" ?0 t: [8 E9 P
. j# `& z1 M" \
Roadhouse
# a+ s. L- ~! b5 X1 l
8 @- c" W4 Z0 ^- e/ d3 h7 kWinery Tour
0 T" f  b$ Z) Q" }8 U4 A
3 \% a( A1 [2 r. c! _蛋糕比赛 [E]-Feb.
" {" l% P8 L% ?& p: t" H7 c) e  Y/ f$ O3 P8 W+ f- v
Texas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.
4 y4 j  u( V3 V" L% ^  Q
8 y1 ~( n3 c. M2 h: M  l, u路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.' Z2 o3 _- c7 J4 z/ `8 e: L# F; |; w
crawfish.jpg
" {( G; x0 `% H6 K, p; L0 n  Y7 b; h: F5 w
Austin Wine & Music Festival [E]-May
8 s3 A9 M8 X) r8 G3 k% O) A* {! i; E
8 n+ _9 S$ {* F  C! N  @
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑
: x* y  |7 j$ Q- k# N
' L1 r, f9 T3 p& d; N/ o$ KShopping5 ]1 R) w2 R5 _$ Z# H

: m' P3 d+ M4 P2 A: kDomain5 I6 S3 y# O2 |3 w8 Y
) p5 L0 x; ]) n1 Z9 L
2nd Street8 K* J5 l" c  g1 Z7 q
. ]# L. `- r6 i. s7 d
San Marcos Mall; w: f- o2 X5 ]& v: _6 X4 P

$ L: l4 M* d; C/ H: f. b( @0 H$ ISoCo (First Thursday Every Month)& D6 N2 X; w) s6 d* m* t

4 k3 I# v; Z$ E+ \0 I: L; U5 U
+ x) N/ ?0 ]: t7 @' w3 U$ s9 ]* w2 V: {, r) n) \6 Y3 y. n+ [* m# o. R
(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)
. H! C7 g& ^" ?2 \/ d: p
% [1 i2 U, S( r1 D9 n
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑
. h: R9 W6 v- Y' l& c1 u. k2 Q7 |7 c* |1 H. J
各国节日庆典6 l$ H9 C$ _- {2 j" D; Q8 ]

6 ]3 q8 _: ^4 W$ O! B, g! f5 A9 IChinese New Year [E]-Feb.5 Z) A8 t' Y4 d  x. @& m
1 M0 i9 i) }- D' B4 x0 {
/ E2 [% s$ k# w, k
Brazilian carnaval [E]-Feb
5 P4 Y- r; F* a7 [- e( j 1 ?& G  o* H) e4 d" H" O
8 c; \- G2 i$ K# X% p# b
St Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.
3 V3 ^8 N/ q$ Z" l
* ^" s5 y" k$ h0 o! L" u' {" y, a2 L& Q" O* X/ n* ~
Dragon Boat Festival [E]-Apr.9 d% W* K9 R! c' |7 l
1 j$ z6 |- }0 B( Y; \  r
[Dragon Boat Festival 2010]
9 |5 h9 [( _" Z  E[Dragon Boat Festival 2011]
' s* ^; h( q6 ?4 W' o, y- r: k
9 ]% z/ {; p/ @- ]3 yEaster [E]-Apr.. j9 E0 |6 Q. K0 l& ]

$ v) k( u/ A: }$ i  h/ Y* B* P/ I! C+ u, e# d
Cinco de Mayo [E]-May
) Z, U7 d# d, T7 q3 [1 s1 p$ `% Y( T

Zhuzhou

Zhuzhou
' ?1 i) B: ~4 ?1 N5 o

! `; @: b) H; v0 K3 c3 F' G- PUT Commencement [E]-May
; k1 P7 P1 H; _5 r+ f      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!' |0 C1 P( V7 T9 F1 R  i% H0 O! ?

Zhuzhou

Zhuzhou

5 V1 \% W9 u+ S[UT Commencement 2010]
4 k4 ~) x4 c( [* A6 Y9 S3 V+ g[UT Commencement 2011]
! e1 V4 n: Y4 q( R5 r" S) D4 a[UT Commencement 2012]
  I! T" W/ q2 }' w8 K+ j& [. ?& _0 A
Independence Day [E]-July; f, d3 \! B4 i" O  }) V
! r5 [9 m# Y; o! G
[Coyote作品]5 ?/ v# M3 o& N% L& E7 k
[大蜜蜂作品]
" Z3 |/ p9 k  p
+ z# ~+ V, w- `4 J- |, {- BGone To Texas [E]-Aug.
* |; @9 A- Y/ k$ x6 J& ^, ?  u

Zhuzhou

Zhuzhou
9 i" K, I' T9 A* V9 j3 _
2010 Gone2Texas
3 |0 v7 ?. `; J+ I4 c  j/ m2011 Gone2Texas
9 E' R& c! H0 ?, V- V
) V. B+ M$ a3 P" g4 L! n( j1 rHalloween [E]-Oct.6 c9 \% L, i0 O1 x1 ^
/ R- ^5 M4 q9 n* _& ^8 q
[Coyote作品] (2010)
+ c' t: B) H1 H+ h# a[Captain作品] (2010)
2 ?7 @% ~) y: C. Y5 H8 g  D/ h
4 |2 f, c; C6 f& g! I, B! MChristmas Chorus [E]-Dec.
8 u: x) K# s4 k

Zhuzhou

Zhuzhou

% d. r. ^3 h1 P' a3 g
& F7 x' G5 ], X# l; lLiving Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.
6 n# O. d7 ?# m' p: J& B" e! c6 Y+ G6 S  M- A
New Year Eve [E]-Dec.8 ]! f. R, i1 {$ u- i3 B
4 t$ n6 L0 j! k8 M
) |2 Z+ e1 y5 Y0 n$ [* V
6 R. x4 C" H/ x3 e8 X/ N: X

6 n# n7 G' q" ]
7 p  e2 m, Y% Q2 p! c- i3 Z2 Q) s
9 Y9 x0 h8 F& S; ?. X; {& m; D  g
$ Z* g' V/ \( w2 F9 G! F+ R, ^% Z& M/ q$ V: ?" n
* X( n8 v3 t+ P$ X
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2017-9-21 00:45 , Processed in 0.075405 second(s), 12 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表