UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 35246|回复: 26

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑
) D2 D7 T" u" H8 ^
; E6 }4 _* G. l0 lAustin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。
! B% q" U7 V* o( ^; |( u7 D4 l这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。
: G% R  {, K0 c& x, O$ Z# r分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。* p2 G1 w$ s) u# V* B7 V  ?4 u3 Z
[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。4 I1 @- r1 i" t2 F
# P- y& r" g( H
Austin名胜
- `2 R+ |8 q9 i, H6 f4 |
$ R4 W( u2 f- Z0 U3 ?" aCapitol tour& m, }, Q/ h$ i: ]" W- L* @
capitol.jpg (网络图片)& I  A) b6 U6 v

. W* E3 S* z1 i7 ~( v* ?8 S3 ?3 I
看蝙蝠
5 T. O% _, c- [" O' S bats.jpg (网络图片)4 Y8 W7 w$ @# F1 x/ C$ R4 }* c

- |- w' j% H9 o' B1 e2 Q360桥2 m5 A$ b+ X8 ^
360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)' M$ d! p8 E. [' c0 t5 L
[Geeandy原作]8 q; O. C. |9 G- t7 ~6 S' m) ?/ L
[大蜜蜂作品]
* N* e, W' b/ w: {) S4 A! d& G) Y3 u0 q  Z0 D8 D/ P
(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)( p% Q  G5 b6 Q, a+ Z7 Z

& E1 }; P7 a% q  M4 g  B0 o' }  S; v2 l+ h9 ^
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑 ' `: E9 m) I6 Z

$ H5 ~( F( v1 }; e. gLive Music;Keep Austin Weird
- d9 m: P( ?- m+ Q3 i$ x: }  D- E$ {/ g3 Z3 D" F9 x
6th Street5 O. ]& s5 g2 c7 ?* Y* M7 H
6th street.jpg : }9 e8 b$ V) F, M: q
4 f0 u. n6 S5 b* _  ?
Texas Rockfest [E]-Mar.; V5 B( b4 o5 g% k
rockfest.jpg # b; o6 ~: H4 ]
7 g' A* I. B  ~$ ~' p
SXSW [E]-Mar.
( p% q7 Q4 X+ Z6 w, c6 T SXSW.jpg
- w5 s2 E! a' p: \2 Q
0 K0 Y) \2 X( T, XFusebox Festival [E]-Apr.
: K1 p* E0 A7 r& M7 M8 I fusebox.jpg $ |* t( I! b! G  g  E: x. @5 u
& `" P; l/ |9 ?/ L% }
Old Settler's Music Festival [E]-Apr.7 _4 U8 I, _, H9 L2 M$ P( y: q5 X3 d! a
old settlers.jpg ) P; ~$ D/ G: O) V/ f
" B* f! M3 A0 d+ y3 s$ m
Austin Reggae Festival [E]-Apr.; u" m+ y2 ^+ I: }
Reggae Fest.jpg
% [1 i3 B/ A7 t, p/ r( g8 I2 f' t
Urban Music Festival [E]-Apr.
( ~+ f7 Y2 ^) X( \0 ~ Urban Music Festival .jpg 1 M1 a6 b. B0 i

0 q7 f% D0 [( V+ f" OLonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.6 b% {# B' \6 _) K. E" d: L8 R$ x+ A
Lonestar Rod.jpg ) I9 y: Z" _# ^/ S( P) F" ^
! _# y; j- C/ G4 g) V! r
Pecan Street Festival [E]-May
: N9 c" M: L' R! P. n0 `: u pecan street fest.jpg
) a+ Z( @' N2 W9 @# k& @
7 Y; |. S# j/ f6 b. ?Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.1 e" A  c- Q5 p1 O
blue on the green.jpg + ?6 ]! g5 p# J1 b1 a8 `/ O
2011照片
; O% b/ Z. M8 [5 C( l: k4 _% j% }' V& R$ {
ACL [E]-Sep.  S% O8 x* \# l4 C+ Z1 w  w
ACL.jpg + L8 ]8 P; W9 O' m

& c4 D+ a: t$ r2 y
/ X6 {+ x0 E7 \8 B& z% y1 l, e- {0 N2 \2 o# s  w# e
3 F  O+ ~5 Z$ U/ o: R
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑
. M& M* V; \/ c8 r( f  D6 `9 a& }' X& P
Nature and outdoor
: r' }& z  ]6 U( ?1 ?) z* X5 k  Q( M5 B- c
Mt Bonnell
. a4 L7 C" y, G* j mt bonnell.jpg
3 E  A' d2 l9 s& `( }2 d% A5 i  B6 o$ {3 r2 l* _- }
auditorium shores0 O5 }! Z* v# V: ]/ B, s. d
A Shore.jpg

0 c  X7 }! p9 m& @9 s! f' Z
6 R* s1 H5 n( r. U+ p' f, dBarton Spring Pool
  h# m' S, ^2 g0 } bartonsprings.jpg
* [! E$ U- A8 e, c( R3 \( _+ F" h8 _2 }8 |3 J  E- b7 q0 F
Barton Creek Greenbelt, Q0 W6 e  ~  E3 G7 Q# l4 C2 S
Barton Green Belt.jpg
$ L& H9 T( y5 \: x6 J% ^, @+ ]0 O7 I3 C1 g' ?, i7 t, y6 d
Wild Basin Wilderness Preserve+ [( O3 b/ x7 u7 g% Q+ R+ m9 w
wild basin preserve.jpg
+ v# u) ?- S2 L+ _/ z

  J$ r# @2 l' l/ G" ^: FHamilton Pool! Y0 S  x) q+ Z; u0 R; o% l
Hampton Pool.jpg
7 k# m; V9 v: Q# h4 m/ ?6 G
( w: r4 K  X6 U9 r9 S5 vZilker Park- T( n& A; V8 S7 u( d* Z9 S8 H* V
Zilker Park.jpg
1 C+ L( x9 j: i# R& O

/ B8 [0 b, D1 a7 K5 ]Lady Bird Lake Trail
$ W  O- S" q- T9 t9 A; G0 n Lake trail.jpg % x2 F5 A3 D' X& n
! k" T; l1 e; F
Lady Bird Johnson Wildflower Center
1 {. \) I* q: \# a wild flower center.jpg
  p9 n7 g" f$ ?+ d

; X9 |9 ?5 ?; X( C: `1 fBoat Tour on the river- [2 ]$ W* S! T, s. G+ R
boat tour.jpg 8 D0 Q! p3 H) z$ u" s! s

: R/ o/ q+ m& A8 i3 s, C) F! K. E" ]Austin Steam Train
+ l2 U1 M* [: ~$ O- i8 C5 T, Z) x Steam Train.jpg
4 {$ J" F2 t1 N* ^) ]2 Y, G' @+ j) Z  y* p
Mozart Café
( y) V5 H9 k) E! ^3 q6 @+ J- q& x9 \ Mozart.jpg 6 c- r3 @6 T$ [( q0 ~" u
& y7 o: R7 {0 G! v8 p# K
Oasis
% N1 _' Q& X, N+ X; S oasis.jpg
& M% v# Z, u) H, P( {) m8 o& Q7 Q  Z/ V& {1 j5 e1 ^6 R4 B
3M Marathon [E]-Jan.( K- q+ L% f) T5 ^( r/ H
$ {5 ~: Y7 a( w
Austin Marathon [E]-Feb.
/ R. [6 {, t- K1 O Austin Marathon.jpg * h6 J& q, R5 m& H- W+ \
  h- \0 s; _) ~) }" f- f
Kite Festival [E]-Mar.
& o( D& t1 `! p. n4 F kite Fest.jpg # [; o6 k3 C: T$ y) a1 b

. e6 z; O9 Z# VCapitol 10k [E]-Mar.
  T, @8 l' D" }; p capitol 10k.jpg
6 u# b/ A4 z. q: X2 Z; r4 |
0 J) U$ m! c! E" EEarth Hour [E]-Mar.
+ l" f, x: V: V5 p8 ~/ Z: |7 g earth hour.jpg
+ Y! \; ?  H2 U& G/ v( T9 N' D0 G0 A
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar." T; k& r, |, @) K* |
zilker garden.jpg
9 n4 v/ R7 e' d8 {7 W$ Y3 H  z" I. l$ {8 Q7 N" E
Yoga in the Park [E]-Apr.* N. U0 |( ^! L$ P0 A# j
yoga in the park.jpg ' h# o2 q; O' h7 Y, D  E
( V) g0 c+ b. E
Colorado River Ramble[E]-Apr.& o6 e  P; \# d+ _6 l5 `2 m
Colorado River Ramble.jpg * T5 d$ y; l. F

% e) i+ G- U( D1 M4 WGardens on Tour[E]-May.0 L; O. ~5 n( ]7 C- O
garden on tour.jpg 7 W" p: V. I) T( r* K

9 R7 b( [7 W+ W2 D+ B1 }Capitol 2k Swim [E]-May.
  f4 W$ R+ \8 R7 L( V3 V% a capitol 2k.jpg 5 {& z+ [  d3 \7 Z$ L" U

" y8 P. f) Z: D/ P0 k& E% `8 G: E9 _% j  F+ e: ]
5 R9 K1 ^0 ~* |# L

0 a  p% B3 D2 J4 I% x0 g
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑 3 O) R. G" |- I: r7 m6 w: P1 ?! H

& U. v9 G8 Q6 [0 x2 C! w体验娱乐* f: R. Q. b* X- c
& `1 t( R4 x9 G! t( b7 l
UT Football Game
0 B: `, |$ K) `+ N FootballGame.jpg . d: v; y3 V, ]7 _

, D2 c& J: O& u( @, Q4 ~3 N* UMainEvent
) J$ H( s8 Z+ }- M

$ I6 g" H* [+ CSkydiving6 h# a) \/ w5 a2 j
skydiving.jpg & l& |2 d7 B% `' j# K
[Captain原作]
+ H- s- `- `5 F: m. p( B' |; Q+ y5 U
Sightseeing over Downtown Austin( M1 G2 @( U! X7 s* U; X
over downtown.jpg
& Q9 T# z- ]! g0 H[Captain原作]
) u: b: n7 K% w) L$ d
% C+ h6 N% {; YDiscovery Flight, ]* V2 U3 ~4 k* D

5 C8 y  g: W- eHot air balloon6 m! W1 X3 B' F. R, p0 T
ballon.jpg # @: T) p; J  Y
Austin Aeronauts Hot Air Balloons
! Y& I6 K1 Q! {  ?0 H$ o9 GAustin Hot Air Balloons
; {+ R8 p+ i5 o3 EA Better Way To Fly& v- M$ n! c& @) x

  v5 P! `+ w4 U7 e2 [! q. g" HGun Shooting
  h0 F. X. j5 }4 _

1 t6 q0 C( j; ?2 U: |. Z; VArchery
; d; M) V8 G4 \/ U! P
1 S( B* }" @( }  ?: z0 ]2 yIce-Skating
7 [5 N' Z! y) `+ P3 S( q$ X( I: q- x* y
Water Sport+ e% R9 |4 N  i* ~8 K# b
6 o% z) C" C: E$ n! L" J1 R  c
Rock Climbing
; g* ~" b9 {' r5 R+ G& w+ y4 D8 c' N( A) ^
Golf
* z8 Z( Q1 c7 u2 @4 h( ]

9 q9 Z7 W* n- I* n& gHorse Racing & Horse Show4 ^; m2 C4 n7 S

( P+ N* }% x% s; b+ RHorseback Riding, s: \% s- v* F" R( m: }4 J1 |
horseback riding.gif
; W" h+ W( u# i# E% D, T. C, B. G[More]; o8 p7 O! K' h

' l  [2 W& ?  KRodeo [E]-Mar.
1 S3 g" X  a; R. n( [6 t2 B7 g
% ^& f6 @( r# s& E; LWiener Dog Races [E]-Apr.
, x8 {6 a: Q7 m, y6 X$ h  @# z0 Q! r. \1 o" |$ P
Mighty Dog Walk [E]-Apr.
- h6 Y1 T( z- x; r' j% [/ v3 @0 S- ]' f: t3 Z( |: l* X
Air Show [E]-Apr.. p& @! [/ ?, w
6 ]* w" |3 z% j) m; C' R
Austin Ice Bats hockey game) j! \  Y# E* x- t' G+ [1 \
hockey.jpg $ ^! U" T, [8 x) q# L
: J0 a( e7 s1 h  X6 ?
Book People (B&N, Bookwoman, half Price Books)6 Z- m+ |: G! j. T" F. ]# I

( c1 ?) m; M* ?2 ?Book Festival [E]-Oct.$ }* m) l; q6 B4 A: V: d) H$ M- g

% ~, g  c( K9 {8 u3 l( l( y  JUT Informal Class& E9 f  _( V2 F( d
. x9 q# I# v& R: [! C# p/ Z" x8 V% T
Meet up Group0 m' T  I* B7 |3 |7 }: N

* j; A# [- j& G! b9 U0 E, h/ g6 w4 ^

% k, s+ g2 u% z3 g- x1 U) S2 d/ w6 x$ A$ ~3 D: w4 {$ L. ]' P- s* ~
! n& ]' g$ ?5 @

1 {( [! s0 Y4 Q( \% k2 e" x$ E( p7 k- r
4 s; [/ R' S$ _% a& v" Z
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 $ H( r1 V5 i' K% r: W$ z5 W

. S$ y+ S' a7 {5 w! J+ N2 i历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈
  W7 Y: T  j" c/ d( q3 b) E7 x0 x: K! g" l
Ballet Under the Star [E] Jun.
+ X" c% U; [4 T 9 D3 D1 q- W0 u3 I, v& O
2012 Ballett under the Star照片' j" s0 i* T1 L0 P" P9 q, R

6 y) k3 t: T* v, h! M: C2 V" K3 ^( iAustin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.
$ Y. k  `5 C2 W$ `9 Y$ W9 ]& i ) l! N3 Y8 E( z, o( W" x% S. h5 C

" l, ?" I7 j5 i3 C
% ]. S& i2 u% ?$ I9 KZilker Pops Concerts_[E] Jun.
6 w& L7 X4 d7 K6 |3 A4 S1 S. l: |0 j2 ?2 x* W

8 F) X3 H1 j. ]  ~+ w& b! w
3 o; m' X' y2 Y3 t; U* B/ U! S, |, O/ @/ T
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
. s  M7 ]% l% Z
+ M1 j( R( m& oRestaurant 和吃有关的部分
4 o: T1 z5 X1 E" r/ y0 }. m2 L' k
3 L1 t6 W5 K+ g% ~% o8 uAmy's Ice-cream
8 ~# G7 ?) T# f% ~, \
3 n% K2 v6 g1 BWhole Foods9 `* q: I# }( o
: o1 o1 V/ a5 o4 n
Perry's (Friday)
( a, k( z4 p* z3 P0 w
4 r0 k; F  b* _% c4 s. @1 JTexas BBQ
" A9 O2 h- A. o" f$ q  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)
( h7 D4 Y; Z9 T( q7 Y" j7 t, |# ?
. E) O8 n+ d+ dRoadhouse/ c+ D9 Z' q+ e! S# T
' w, y% e  K+ M$ `8 T. W
Winery Tour
) ~% w, x4 g  Y. q, C$ M; J
: v& ~# @0 T& |0 X蛋糕比赛 [E]-Feb.
; e, [9 _+ r; A( A: J
' w6 D4 m: h: I6 p" {: qTexas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.
# u$ I# a8 _9 g! g: K' \# Q$ [
路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.
  d3 j! G0 Z! O crawfish.jpg
8 n" f5 ]- e5 ^& e1 ^, ]. q( x: I' i
Austin Wine & Music Festival [E]-May
& [: R9 `& S) U2 U: J2 u+ g4 P6 _; q. Y; ]) b- c$ R3 S
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑
+ k! T! z9 o- e) N2 t/ f
! M2 n$ _$ n; n& }% V6 b8 OShopping1 Q0 b6 p. r& i% ]. w7 x. {
! [3 [- g. e- n, u/ K) g
Domain
, `8 Z, w; j6 g6 U/ j
( k2 S6 C# M4 E. y5 ~2nd Street# E9 ~& J3 m; k' W. o" s6 ^% F- q
9 J% z* V( F- F* M8 h; \2 n& L
San Marcos Mall& c2 G( k1 f4 G7 G- {

! e5 y5 z! V8 {$ }- t. l. S0 WSoCo (First Thursday Every Month)
& e: M& C8 s# A1 k; g
  u' ?/ O9 H  P7 G" u0 `
9 X) L5 f( d" }% y( o
' }, a4 B# r9 T  x' E- e6 D* O" J/ l(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)
/ j% `9 O. {: r8 \7 P. w# G3 N$ ]  Z
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑 , Z3 z4 A- X2 m, g) l- m5 x0 {

7 f$ M- H; u  ?各国节日庆典' V6 c4 ]  b" w) a

0 e5 v; Y* ]9 W' }+ n' C" z4 tChinese New Year [E]-Feb.: {4 O( t2 ]1 p5 L
" _  w3 g  f. K

. T# C* |1 N% t' A8 lBrazilian carnaval [E]-Feb" B, \/ S! ^, T
0 y" [) i0 y& p3 K1 z
/ ]4 F. S, |( [6 a2 Q! h/ }
St Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.
7 f3 x( p# I! R1 K  v
1 c& J# \( @0 _. d7 ~. M* V) `5 n$ U0 t' S$ P" T+ J9 A( p5 o
Dragon Boat Festival [E]-Apr.
9 }1 n! W. @' i: [2 w ( K) P3 h# _( s) R
[Dragon Boat Festival 2010]
+ v% P' }5 J! Q1 h, s  R3 a! j[Dragon Boat Festival 2011]
; h# Q, L( c, g  m6 v: Z* m2 x
9 j5 F, E) W4 bEaster [E]-Apr.
2 B2 m7 m, c4 L- T
7 Z, w, }: k2 i$ B+ M4 q) ^1 _( I. t7 x+ I. i, Q; ~1 u' O  i$ a
Cinco de Mayo [E]-May
8 y( @3 U7 b" M! h8 r* X% q

Zhuzhou

Zhuzhou
4 b2 Y1 F# K: [6 A# }0 O7 I
; o, c5 Q  J9 I* c  U
UT Commencement [E]-May5 {1 i  Y* Q/ }7 N7 ^8 U# B* C  T4 F
      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!
2 G1 A; ~, z4 N1 [

Zhuzhou

Zhuzhou
2 j, a" _4 W7 i+ d8 n5 F  M; t3 E1 F
[UT Commencement 2010]2 H/ T/ l4 }9 X
[UT Commencement 2011]
  b4 L' n3 F2 S[UT Commencement 2012]
/ F  r8 R% e1 g9 U  }, X4 `( E1 X& G" f) e: z* B
Independence Day [E]-July/ T: g: X1 c  {: `3 U" J

& b% l7 u/ W2 v! N[Coyote作品]7 o- X5 D- b! c/ Z- s) ^% h* a
[大蜜蜂作品]
! c( `. b" i! S6 y3 [7 p2 P) h$ D$ c! {) i8 t! k
Gone To Texas [E]-Aug.) q. v6 o# H4 u! p

Zhuzhou

Zhuzhou

: c) p. K0 a. }- X5 k# N  V1 g. i, k2010 Gone2Texas; C- W+ H7 |6 Q# P1 ]- C, h
2011 Gone2Texas) N" P  v4 ]" j: \9 r
* P" @* w# T' u3 G$ a! I) O% [7 K
Halloween [E]-Oct.
# L' W* J$ Z6 X; T. Y5 }6 Y 2 @4 q' \( p: q' F2 B7 e
[Coyote作品] (2010), @) z! i8 T( O& y7 t2 _- o
[Captain作品] (2010)
5 \$ b* n. q! u) b% B6 T- r3 A5 D. H2 ?: C, j3 \  p' T
Christmas Chorus [E]-Dec.  O+ L; y! c0 \7 Z7 F' Q$ d3 f

Zhuzhou

Zhuzhou

* \3 B6 A0 G' h2 y1 k% R9 z' J( D3 z* T( u
Living Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.
) ?) k2 x. B% W1 q7 J
9 Z. S( B0 I# |# _New Year Eve [E]-Dec.
- h* k$ O! w% L5 L: d; ^1 ]5 i. A  m' Z' ~" i( r

# G- ^5 j& A2 h5 F7 Y0 ~/ Y$ l! [: K) \- o
6 j' o5 f7 c2 U+ B. w0 m1 s/ |
# ^3 S5 X5 a! b
' q/ B- Q; b# z% Y) Y8 m4 Y. y
( J1 Y0 v# A% }4 n
# ]6 u6 ~1 k/ ]5 h
6 ^" ?* m, Y6 d. }: l
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2017-1-24 03:13 , Processed in 0.096293 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表